Säännöt

Pirkan Helmi ry:n säännöt


1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pirkan Helmi. Yhdistyksen kotipaikka on Akaa. Yhdistyksen toimialueena on Akaa, Pälkäne, Urjala, Valkeakoski. Yhdistys voi pitää kokouksiaan kaikissa toimialueensa kunnissa.


2 § Tarkoitus ja sen toteuttaminen

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa asukkaita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi, parantaa asukkaiden henkistä ja yleistä taloudellista hyvinvointia, edistää maaseudun säilymistä elinvoimaisena, kiinnittää huomiota alueen ympäristön tilaan sekä lisätä maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä kaupunkiyhteistyö ja kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Kehittää paikalliselta tasolta lähteviä ideoita, harjoittaa tutkimustoimintaa, tekee esityksiä ja ehdotuksia sekä antaa lausuntoja.
 • Osallistuu maaseudun kehittämisohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen.
 • Toimii jäsentensä yhteistyöelimenä maaseudun kehittämistyössä.
 • On yhteistyössä asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen ja muiden organisaatioiden kanssa.
 • Järjestää toimialueensa kunnissa koulutus-, neuvonta- ja tiedotustilaisuuksia.
 • Harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Yhdistys voi myös omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. Hankittuaan asianmukaisen luvan yhdistys voi toimenpanna arpajaisia, myyjäisiä, huutokauppoja ja rahankeräyksiä.


3 § Jäsenistö

Yhdistyksen varsinaisiksi, äänioikeutetuiksi jäseniksi voivat liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet luonnolliset henkilöt, rekisteröidyt järjestöt ja yhdistykset, kunnat, kuntayhtymät ja muut oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

Jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus. Jäsenyys alkaa ajankohdasta, jolloin se on hallituksen kokouksessa hyväksytty. Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistyksen vuosikokouksen erikseen kullekin jäsenryhmälle määräämän jäsenmaksun vuosittain.

Kannattajajäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun, joka voi olla eri suuruinen henkilöille, yhteisöille ja lisäksi toimialueen ulkopuolella oleville yhteisöille. Kannattajajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta.


4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä vähintään 6 ja enintään 12 muuta jäsentä sekä kolme varajäsentä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsen tai varajäsen voi toimia hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään 6 vuotta. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan siten, että he edustavat tasapuolisesti yhdistyksen toimialuetta ja hallituksen koostumus toteuttaa kolmikantaperiaatetta. Kolmikantaperiaatteen mukaan hallituksessa on edustajia seuraavista ryhmistä:
* kunnat ja muut julkisyhteisöt
* yhdistykset ja yritykset
* yksittäiset maaseudun asukkaat

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi. Hallitus voi asettaa keskuudestaan asioiden valmistelua varten työvaliokuntia tai kutsua niitä hoitamaan asiantuntijoita. Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille alisteisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia tai jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he toteavat siihen olevan tarvetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.


6 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai hallituksen nimenkirjoittajaksi nimeämän henkilön kanssa.


7 § Talous

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä pöytäkirjoineen tilintarkastajille vähintään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.


8 § Kokoukset

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Yhdistyksen vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo tarpeelliseksi taikka vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä erikseen ilmoitettua tarkoitusta varten kirjallisesti hallitukselta niin vaatii.

Kutsu yhdistyksen vuosi- sekä ylimääräiseen kokoukseen on postitettava yhdistyksen jäsenille tai ilmoitettava yhdistyksen toimialueella ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.


9 § Äänestykset

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisilla jäsenillä on kullakin yksi ääni. Valtuutettu kokousedustaja käyttää edustamansa yhteisön äänivaltaa. Edustaja voi edustaa vain yhtä yhteisöä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 • Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 • Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
 • Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus.
 • Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista.
 • Hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio.
 • Valitaan puheenjohtaja ja muut jäsenet hallitukseen.
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varatilintarkastajat.
 • Valitaan edustaja / edustajat muihin järjestöihin.
 • Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta sääntöjen 8 §.n puitteissa.
 • Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta, tai jotka hallitus haluaa yhdistyksen kokoukselle esittää, huomioiden yhdistyslain 24 §:n määräykset.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi, ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan sekä huolehditaan arkiston ja museokokoelmien tai vastaavien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää.


12 §

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.