Rahoituksen hakeminen

LEADER-rahoituksella on jatkuva haku, ja saapuneet tukihakemukset käsitellään Pirkan Helmen hallituksessa valintajaksoittain. 

Käytössä sähköinen hakupalvelu

Rahoitusta haetaan ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-palvelun kautta. Hakemuksen voi jättää mihin vuorokauden aikaan tahansa, miltä tahansa koneelta, jossa on verkkoyhteys. Myös hakemuksen liitteet toimitetaan Hyrrässä ja hakemuksen etenemistä voi seurata.

Ennen hakemuksen tekemistä Hyrrään, tutustu Hyrrän käyttöön täällä:
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/Hakemustyyppikohtaiset_ohjeet/hyrra-ukk/⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Hyrrä-logo

Valtuutus Hyrrän käyttöön

Hyrrä-palvelun käyttö edellyttää, että henkilö on valtuutettu asioimaan organisaation puolesta Suomi.fi -palvelussa.

Lisätietoa: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/suomi-fi-valtuutus/

Perinteinen paperihakemus

Halutessaan tukihakemuksen voi kuitenkin edelleen toimittaa myös paperisena. Hakemus tulee tällöin tehdä Maaseutuviraston vahvistamilla ohjelmakaudelle 2014 - 2020 tarkoitetuilla hakulomakkeilla, jotka löytyvät täältä.

Täytetty hakemus tarvittavine liitteineen toimitetaan Pirkan Helmen toimistoon joko postitse tai itse tuoden. Hakemuksia otetaan vastaan arkipäivisin klo 8-16.15.  Toimiston ollessa suljettuna hakemukset voi jättää ulkona olevaan lukittuun postilaatikkoon.

Hankehakemusten valmistelu ja käsittely

Pirkan Helmen hallitus tekee Leader-hankehakemuksille tarkoituksenmukaisuusharkinnan. Ennen hallituksen käsittelyä hankkeiden hakijat valmistelevat hankkeita toteuttamiskelpoiseen muotoon yhdessä yhdistyksen työntekijöiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Hankkeiden suunnitteluvaiheessa voidaan olla yhteydessä myös ELY-keskukseen. Yhdessä mietitään, soveltuuko hanke rahoitettavaksi Pirkan Helmen kautta vai olisiko sille olemassa jokin muu sopivampi rahoituskanava. Tekemällä yhteistyötä muiden kehittämistyötä tekevien tahojen kanssa vältetään päällekkäinen toiminta ja varmistetaan täydentävyys. Selkeästi jonkin muun alueella toteutettavan kehittämisohjelman piiriin kuuluvia hankkeita ei rahoiteta.


Hallitus päättää puoltamisesta

Pirkan Helmen hallitus käsittelee saapuneita hankehakemuksia kokouksissaan. Hallituskäsittelyssä päätetään, puoltaako Pirkan Helmi hanketta rahoitettavaksi. Käsittelyssä kiinnitetään huomiota erityisesti hankkeen sopivuuteen Pirkan Helmen Kotiseudun helmet -kehittämisohjelmaan sekä hankkeen hakijan kykyyn viedä hanke onnistuneesti läpi. Innovatiiviset, uudet ratkaisut ovat eräs Leader-toiminnan perusperiaatteista, joten nämä ovat myös eräs hankkeilta toivottava piirre.

ELY-keskus tekee päätöksen

Hallituskäsittelyn jälkeen tukihakemus lähetetään Pirkanmaan ELY-keskukseen, joka tekee hankkeelle laillisuustarkastelun ja virallisen rahoituspäätöksen. Käytännössä ELY-keskus voi myöntää rahoituksen vain Leader-ryhmän puoltamalle hankehakemukselle, ja jos Pirkan Helmi on puoltanut rahoituksen myöntämistä, niin ELY-keskus voi tehdä kielteisen rahoituspäätöksen ainoastaan laillisuusperustein.
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Hakemuksen vireilletulo ja kustannusten tukikelpoisuus

Hankehakemus on tullut vireille, kun se on tarvittavine liitteineen toimitettu Pirkan Helmen käsiteltäväksi joko Hyrrä-verkkopalvelun kautta tai se on paperisena saapunut Pirkan Helmen toimistolle. Hakija saa hakemuksensa vireilletulosta tiedon Pirkan Helmen suorittaman vireilletulotarkistuksen jälkeen. Jos hakemuksesta puuttuu liitteitä, se tulee vireille vasta kun tarvittavat liitteet on toimitettu.

Vireilletulon jälkeen hankkeen voi aloittaa hakijan omalla vastuulla, mutta vasta ELY-keskuksen rahoituspäätöksen myötä hanke on virallisesti hyväksytty. Vireille tulon jälkeen hanke on julkinen ja Pirkan Helmellä on tiedotusvelvollisuus koskien käsittelemiään rahoitushakemuksia.

HUOM! Jos hankkeen toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen vireille tuloa, hankkeeseen / syntyneisiin kustannuksiin ei voi saada enää tukea!