Rahoituksen hakeminen

LEADER-rahoituksella on jatkuva haku, ja saapuneet tukihakemukset käsitellään Pirkan Helmen hallituksessa. Seuraavan kokouksen ajankohdan näet etusivun Ajankohtaisista.

Käytössä sähköinen hakupalvelu

Rahoitusta haetaan ensisijaisesti sähköisen Hyrrä-palvelun kautta osoitteessa www.mavi.fi/hyrra. Verkkopalvelu ohjaa ja opastaa hakemuksen teossa. Hakemuksen voi jättää mihin vuorokauden aikaan tahansa, miltä tahansa koneelta, jossa on verkkoyhteys. Hakemuksen lähettäminen on vaivatonta, kun sitä varten ei tarvitse lähteä postilaatikolle tai Pirkan Helmen toimistolle. Myös tarvittavat lisätiedot ja maksuhakemukset saa toimitettua Hyrrässä nopeasti perille ilman välikäsiä ja hakemuksen etenemistä on helppo seurata. Verkkopalvelun käyttö edellyttää Katso-tunnistetta, jonka perustaminen onnistuu ilmaiseksi osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi. Katso-tunnistetta käytetään ny­kyi­sin hy­vin ylei­ses­ti yri­tys­ten, yh­tei­sö­jen ja jul­kis­hal­lin­non or­ga­ni­saa­ti­oi­den tun­nis­ta­mi­seen eri­lai­sis­sa säh­köi­sis­sä asi­oin­ti­pal­ve­luis­sa.

Halutessaan tukihakemuksen voi kuitenkin edelleen toimittaa myös paperisena. Hakemus tulee tällöin tehdä Maaseutuviraston vahvistamilla ohjelmakaudelle 2014 - 2020 tarkoitetuilla hakulomakkeilla, jotka löytyvät valmistuttuaan materiaalipankista. Täytetty hakemus tarvittavine liitteineen toimitetaan Pirkan Helmen toimistoon joko postitse tai itse tuoden. Hakemuksia otetaan vastaan arkipäivisin klo 8-16.15.  Toimiston ollessa suljettuna hakemukset voi jättää oven ulkopuolella olevaan lukittuun postilaatikkoon, joka tyhjennetään arkipäivisin klo 16.15.

Hankehakemusten valmistelu ja käsittely

Pirkan Helmen hallitus tekee tarkoituksenmukaisuusharkinnan alueellaan toteutettavista hankkeista. Ennen hallituksen käsittelyä hankkeiden hakijat valmistelevat hankkeita toteuttamiskelpoiseen muotoon yhdessä yhdistyksen työntekijöiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Hankkeiden suunnitteluvaiheessa ollaan yhteydessä myös aluehallintoon (ELY-keskus). Yhdessä mietitään, soveltuuko hanke rahoitettavaksi Pirkan Helmen kautta vai olisiko sille olemassa jokin muu sopivampi rahoituskanava. Tekemällä yhteistyötä muiden kehittämistyötä tekevien tahojen kanssa vältetään päällekkäinen toiminta ja varmistetaan täydentävyys. Selkeästi jonkin muun alueella toteutettavan kehittämisohjelman piiriin kuuluvia hankkeita ei rahoiteta.

Pirkan Helmen hallitus käsittelee saapuneita hankehakemuksia kokouksissaan noin seitsemän kertaa vuodessa. Hallituskäsittelyssä päätetään puoltaako Pirkan Helmi hanketta rahoitettavaksi. Hallituskäsittelyssä kiinnitetään huomiota erityisesti hankkeen sopivuuteen Pirkan Helmen Kotiseudun helmet -kehittämisohjelmaan sekä hankkeen hakijan kykyyn viedä hanke onnistuneesti läpi. Innovatiiviset, uudet ratkaisut ovat eräs Leader-toiminnan perusperiaatteista, joten kokeilevat, uutta luovat ratkaisut ovat myös eräs hankkeilta toivottava piirre.

Hallituskäsittelyn jälkeen tukihakemus lähetetään Pirkanmaan ELY-keskukseen käsiteltäväksi. ELY-keskus tekee hankkeiden viralliset rahoituspäätökset. Käytännössä ELY-keskus voi myöntää rahoituksen vain Leader-ryhmän puoltamalle hankehakemukselle ja jos Pirkan Helmi on puoltanut rahoituksen myöntämistä, niin ELY-keskus voi tehdä kielteisen rahoituspäätöksen ainoastaan laillisuusperustein.

Hakemuksen vireilletulo ja kustannusten tukikelpoisuus

Hankehakemus on tullut vireille, kun se on tarvittavine liitteineen toimitettu Pirkan Helmen käsiteltäväksi joko Hyrrä-verkkopalvelun kautta tai se on paperisena saapunut Pirkan Helmen toimistolle. Hakija saa hakemuksensa viereilletulosta tiedon Pirkan Helmen suorittaman vireilletulotarkistuksen jälkeen. Jos hakemuksesta puuttuu liitteitä, se tulee vireille vasta kun tarvittavat liitteet on toimitettu.

Vireilletulon jälkeen hankkeen voi aloittaa hakijan omalla vastuulla, mutta vasta ELY-keskuksen rahoituspäätöksen myötä hanke on virallisesti hyväksytty. Vireille tulon jälkeen hanke on julkinen ja Pirkan Helmellä on tiedotusvelvollisuus koskien käsittelemiään rahoitushakemuksia.

HUOM! Jos hankkeen toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen vireille tuloa, hankkeeseen / syntyneisiin kustannuksiin ei voi saada enää tukea!