Ohjeet kehittämishankkeen hakemiseen

Hyvä tietää rahoitusta haettaessa:

 • Tuen määrä on 50% (investoinnit) tai 80% (kehittäminen), kuitenkin enintään 60 000€
 • Yksityinen rahoitus voi olla vastikkeetonta työtä osin, suositellaan, että enintään 75%.
 • Talkootyön hinta on 15€/h 15 vuotta täyttäneeltä. Mikäli käytetään työkonetta (traktoria, kaivuria tms. ajettavaa konetta), talkootyön arvo on +30€ eli ”kuski ja kone” yht. 45€.
 • Vastikkeeton työ lasketaan sekä kulu- että tulopuolelle.
 • Hakemus tulee jättää ja saada vireille ENNEN sitovien hankintapäätösten tekoa. Hakija saa hakemuksensa vireilletulosta tiedon Pirkan Helmen suorittaman vireilletulotarkistuksen jälkeen. Jos hakemuksesta puuttuu liitteitä, se tulee vireille vasta kun tarvittavat liitteet on toimitettu. Vireilletulon jälkeen hankkeen voi aloittaa hakijan omalla vastuulla, mutta vasta ELY-keskuksen rahoituspäätöksen myötä hanke on virallisesti hyväksytty.

Hakemus tehdään ensisijaisesti Hyrrä-palvelussa

Hyrrään pääset tästä:  https://hyrra.ruokavirasto.fi

Ruokaviraston ohje hakemuksen tekoon Hyrrässä löytyy täältä: https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/sahkoinen-asiointi/hyrra/Hakemustyyppikohtaiset_ohjeet/kehittamishanke---hyrra-ohje/
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Hyrrän käyttö edellyttää Suomi.fi -valtuutusta

Edellä mainitussa Ruokaviraston ohjeessa on myös ohje Suomi.fi -valtuutuksen tekoon. Valtuutus yhdistää henkilön ja organisaation eli yhdistys valtuuttaa kyseisen henkilön asioimaan yhdistyksen puolesta.

HUOM! Huolehtikaa Suomi.fi -valtuutus kuntoon hyvissä ajoin ennen valintajakson päättymistä ja hakemuksen tekoa!Laatikaa hankesuunnitelma huolella

Hankesuunnitelma on oleellinen ja se kannattaa kirjoittaa huolella. Hankesuunnitelma tulee suoraan Hyrrään, mutta se kannattaa ensin kirjoittaa tekstinkäsittelyohjelmassa (esim. hyödyntäen lomaketta 3306B), ja sitten kopioida teksti Hyrrään. Hy­väs­tä han­ke­suun­ni­tel­mas­ta löy­tyy sel­ke­ät vas­tauk­set seu­raa­viin ky­sy­myk­siin:

 • Mitä teh­dään?
 • Mik­si?
 • Kuka te­kee?
 • Ketä hanke hyödyttää? (yleishyödyllisyys)
 • Mi­ten?
 • Mis­sä?
 • Mil­loin?
 • Mil­lä re­surs­seil­la?
 • Mitä uut­ta/parannusta/kehitystä han­ke tuo mu­ka­naan?

Hakemukseen tarvitaan liitteeksi:

 • Yhdistysrekisteriote
 • Yhdistyksen säännöt
 • Selvitys taloudellisesta tilanteesta, esim. tilinpäätösasiakirjat. Tarvittaessa kertokaa hankesuunnitelmassa, miten hankkeen välirahoitus on tarkoitus hoitaa (tuki maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan)
 • Pöytäkirjanote siitä yhdistyksen tai yhdistyksen hallituksen kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty
 • Hankkeen eritelty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma (kustannusarvioon tehdään yksilöity arvio hankkeen kustannuksista koko hankkeen ajalta. Rahoitussuunnitelmassa selvitetään hankkeen koko rahoitus rahoituslähteittäin: yksityinen rahoitus ja julkinen rahoitus eli mistä yksityinen rahoitus koostuu ja onko julkista tukea hakemassa muualtakin)
 • Selvitys kustannusten kohtuullisuudesta
 • Selvitys arvonlisäveron hyväksyttävyydestä hankkeessa (esim. tuloste YTJ:stä)
 • Arvio vastikkeettomasti tehtävän työn laadusta ja määrästä, lomake 3306F
 • Jos investoinnin kohde ei ole hakijan omistuksessa, vuokra- tai hallintasopimus, josta ilmenee omistajan suostumus toimenpiteeseen. Huom. Tukea saaneella investoinnilla on pysyvyysvelvoite eli investoinnin tulee olla siinä käytössä, mihin tuki on myönnetty, vähintään 5 vuotta viimeisen maksuerän maksamisesta. Siksi em. sopimus pitää olla voimassa vähintään tämän ajan.

Rakentamisinvestoinneissa tarvitaan lisäksi:

 • Pääpiirustukset
 • Mahdolliset erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa
 • Rakennusselostus
 • Jäljennökset mahdollisesti tarvittavista viranomaisluvista esim. toimenpide- tai rakennuslupa
 • Palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä).

Lomakkeet löytyvät sivuiltamme:
https://www.pirkanhelmi.fi/leader-rahoitus/lomakkeet-ja-ohjeet/

Yhden liitteen maksimikoko Hyrrässä on 10 Mt.