Yleishyödyllinen kehittäminen

Yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa voidaan esimerkiksi parantaa paikallisia palveluja, säilyttää kulttuuriperintöä tai laatia ja toteuttaa kylien kehittämissuunnitelmia. Kehittämishanke voi olla myös nuorten projekti, ympäristöprojekti tai kansainvälinen hanke. Tärkeää on, että kehittämishankkeen tulokset hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita.

Tuki on pääsääntöisesti 80%, kansainvälisissä ja Älykkäät kylät -hankkeissa 90 %.

Piirroskuva henkilöstä, joka soittaa kitaraa.

Hyrrässä on valittavissa kolme toimenpidettä kehittämishankkeille:

Koulutushankkeet

 • Koulutushankkeilla edistetään tieteellisen tiedon, innovaatioiden, digitalisaation ja muun osaamisen saattamista viljelijöiden, metsänomistajien, elintarvikealan toimijoiden ja muiden maaseudun yrittäjien ja yhteisöjen käyttöön. Lisätään osaamista ja yhteistyötä uusien ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseksi.

Tiedonvälityshankkeet

 • Tiedonvälityshankkeella edistetään innovaatioita, suunnitelmien ja selvitysten laatimista ja päivittämistä sekä tietojen vaihtoa ja levittämistä. Tiedonvälityksen tulee kohdistua laajalle kohderyhmälle.
 • Selvitykset ja suunnitelmat kuuluvat tiedonvälityshankkeiden alle.

Yhteistyöhankkeet

 • Yhteistyöhankkeilla edistetään maaseudun elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä, elinkeinojen kilpailukykyä sekä yrittäjien hyvinvointia.
 • Hankkeissa suunnitellaan, selvitetään tai kehitetään uusia ratkaisuja, joilla parannetaan maaseutuväestölle ja yrittäjille suunnattujen palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä parannetaan maaseudulla asumisen ja yrittämisen mahdollisuuksia.

Yhteistyöhankkeiden alatoimenpiteet ovat:

Maaseudun palveluiden ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

 • Tuetaan työllisyyden, kasvun, sukupuolten välisen tasa-arvon ja sosiaalisen osallisuuden edistämistä maaseudulla.
 • Tämä on yleisin yleishyödyllinen Leader-kehittämishanke! Toimenpiteen tarkennus: Koordinointi- ja aktivointihankkeet. Huomioi Hyrrä-valintoja tehdessä.
 • Tällaisissa ns. tavallisissa yhteistyöhankkeissa, jotka Leader-ryhmästä haetaan, kumppaniksi riittää paikallinen Leader-ryhmä. 

Älykkäät kylät

 • Edistetään taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä innovaatioita, uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista yhteistyön kautta.
 • Älykäs kylä -hankkeissa pelkästään rahoittajana toimiva Leader-ryhmä ei riitä yhteistyötahoksi, vaan muita sitoutuneita kumppaneita tulee olla vähintään yksi.

Muut

 • Maatilojen kehittämisen yhteistyöhankkeet, Yhteistyö laatujärjestelmien ja tuottajaorganisaatioiden edistämiseksi, Ilmastoyhteistyöhankkeet, Luonnonvarayhteistyöhankkeet ja Nuorten viljelijöiden ja yritystoiminnan yhteistyöhankkeet
 • Kysy sisällöstä ja reunaehdoista tapauskohtaisesti.

Yritys- ja viljelijäryhmähankkeet

 • Yritykset kehittävät toimintaansa erityisesti yhteisillä ja tarvittaessa lisäksi yrityskohtaisilla kehittämistoimenpiteillä. Tavoitteena tulee olla tuotannollisen yhteistyön tai muun vastaavan kehittäminen. 
 • Ryhmään tulee kuulua vähintään kolme ja enintään kymmenen yritystä.

Valmisteluraha

 • Valmistelurahaa voidaan myöntää yritys- tai viljelijäryhmähankkeen perustamisen sekä maaseudun innovaatioryhmien hankkeiden, älykkäiden kylien hankkeiden ja tuottajaorganisaatioiden edistämisen hankkeiden yhteistyökumppaneiden etsimiseen ja hankesuunnitelman valmisteluun vakioituna kertakorvauksena 5 000 euroa.

Mihin tukea voi saada:

Kehittämishankkeessa tukea voidaan myöntää hankkeen kannalta oleellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, mm.

 • henkilöstökuluihin
 • matkakustannuksiin
 • ostopalveluihin
 • vuokrakustannuksiin
 • pienhankintoihin
 • kohtuullisiin tarjoilukustannuksiin hankkeen kokous-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa

Tukea ei voida myöntää

 • Hakijatahon normaalitoimintaan tai julkiyhteisön lakisääteiseen toimintaan.
 • Sellaiseen toimintaan, josta saatava hyöty rajoittuu alueellisesti tai hyötyjien perusteella yhteen tai harvaan ennalta tiedossa olevaan ryhmään.
 • Hankkeeseen, jossa syntyvä tekijänoikeuden tms. alainen lopputulos suojataan tai siirretään yrityksen tai yritysten yksin tai pääasiassa hyödynnettäväksi.
 • Hankkeeseen, jonka pääasiallisena tavoitteena on tavanomaisen yrityksen kehittämisen tai tuotekehityksen tukeminen, tai tuen avulla kehitetty hyödyke tai palvelu on välittömästi tai vähäisin lisätoimin yrityksen tai tietyn yritysryhmän hyödynnettävissä korvauksetta tai käypää korvausta alemmalla hinnalla.