Investointituki

Investointitukea Pirkan Helmestä voivat hakea enintään 5 henkilötyövuotta työllistävät yritykset toiminnan käynnistämisen, laajentamisen tai kehittämisen vaatimiin aineellisiin tai aineettomiin investointeihin. Investoinnilla tulee olla olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

Piirroskuva tuotantolaitteesta.

Mikroyritysten ja monialaisten maatilojen investoinnit

 • Tukea voidaan myöntää esimerkiksi koneiden ja laitteiden sekä muun käyttöomaisuuden hankintaan, tuotantotilojen hankintaan tai rakentamiseen sekä aineettomiin investointeihin, kuten ohjelmistojen, patenttien ja valmistusoikeuksien hankintaan
 • Hankkeen hyväksyttävät kustannukset voivat olla 5 000–100 000 euroa.
 • Tukiprosentti riippuu siitä, millä maaseutualueella yritys sijaitsee:
  • harvaan asuttu maaseutu 30%
  • ydinmaaseutu 25%
  • muu maaseutualue 20%

Mikroyritysten ja monialaisten maatilojen energiainvestoinnit

 • Tukea voidaan myöntää yrityksen omaan käyttöön tarvitseman uusiutuvan energian käytön lisäämiseen, energiamuodon vaihtamiseen uusiutuvaan energiaan ja energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen, esimerkiksi hankkimalla aurinkopaneeleita ja lämpöpumppuja, siirtymällä öljystä vaikkapa maalämpöön.
 • Hankkeen hyväksyttävät kustannukset voivat olla 5 000–100 000 euroa.
 • Tuki on 30%
 • Tukea voidaan myöntää vain harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla sijaitsevalle yritykselle ja vain päätoimiseen yritystoimintaan!

Tästä pääset karttaan, jolla voit tarkistaa maaseututyypin osoitteen mukaan. Kartan "Selite"-kohdasta näet eri maaseututyyppien värit. Huom! Pirkan Helmen alue kuuluu kokonaisuudessaan maaseuturahoituksen piiriin kaupunki-maaseutuluokituksesta riippumatta.

Tukea ei myönnetä seuraaviin investointeihin:

 • eläinten hankintaan,
 • maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun traktorin tai muun koneen hankintaan,
 • liikennealan investointeihin,
 • puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankintaan,
 • korvausinvestointeihin,
 • energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyviin investointeihin,
 • toisen yhtiön osakkeiden taikka liiketoiminnan hankintaan (poikkeus: kiinteistöyhtiön osakkeet toimitilaa varten), 
 • investointiin, jonka tarkoituksena on ainoastaan toimitilojen tarjoaminen vuokralle,
 • kiinteistön tai rakennuksen hankintaan julkisyhteisöltä, ellei hankintaa tehdä markkinaehtoisesti
 • kokonaisteholtaan yli kahden megawatin uusiutuvan energian tuotantolaitokseen
 • aurinko- ja tuulivoimaloihin tai
 • koneurakoinnin maansiirtokoneisiin.