Yleishyödylliset hanketuet

Hanketoiminnalla tehdään aina jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa. Usein hankkeelta edellytetäänkin jonkinlaista innovatiivisuutta tai uutuusarvoa. Hanke ei voi olla sellaista toimintaa, jota hakija toteuttaa normaalistikin. 

Mihin voi saada hankerahoitusta?

Yleishyödyllisillä hankkeilla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja palveluita, paikallista kulttuuria tai kylän viihtyisyyttä, toiminnallisuutta ja vetovoimaisuutta.

Pirkan Helmi voi rahoittaa sellaisia yleishyödyllisiä hankkeita, jotka hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita ja toimijoita. Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

Yleishyödyllinen hanke voi olla:

Leader-hankkeen kokonaiskustannusarvio tulee olla yli 8000 euroa. Kehittämistä ja investointeja voi ohjelmakaudella 2023-27 toteuttaa myös pienhankkeena (tuen alaraja 1000€, kokonaiskustannukset enintään 8000€). Pienhankkeiden haku on hieman kevyempi ja ne ovat aina tuotosperusteisia kertakorvauksia.

Kuka voi hakea?

Hankerahoitusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset, osakaskunnat, säätiöt, oppilaitokset, kunnat ja muut yhteisöt, joiden toiminta on yleishyödyllistä tai toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu. Poikkeuksen muodostavat pienhankkeet, joita ei ole suunnattu kunnille. 

Hankkeen omarahoitus

Yleishyödyllisissä hankkeissa omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä (vastikkeeton työ). Talkootyön arvo on 20 euroa henkilötyötunti (yli 15-vuotias). Jos talkootyötä tehdään traktorilla tai muulla vastaavalla työkoneella, työkoneen käyttämisen arvoksi luetaan lisäksi 40 euroa käyttötunnilta.

Huomioitavaa on, että hanketuet maksetaan jälkikäteen, joten välirahoitus hankkeen kulujen kattamiseksi ja talouden pyörittämiseksi tulee varmistaa jo hanketta haettaessa. 

Kuvaan on koottu tiiviisti Leader-kehittämishankkeet kuvauksineen.
Leader-kehittämishankkeet rahoituskaudella 2023-2027
1.	Yleishyödyllinen kehittäminen
a.	Koulutushankkeet: Koulutushankkeilla edistetään tieteellisen tiedon, innovaatioiden, digitalisaation ja muun osaamisen saattamista viljelijöiden, metsänomistajien, elintarvikealan toimijoiden ja muiden maaseudun yrittäjien ja yhteisöjen käyttöön. Lisätään osaamista ja yhteistyötä uusien ratkaisujen ja toimintamallien kehittämiseksi.
b.	Tiedonvälityshankkeet: Tiedonvälityshankkeella edistetään innovaatioita, suunnitelmien ja selvitysten laatimista ja päivittämistä sekä tietojen vaihtoa ja levittämistä. Tiedonvälityksen tulee kohdistua laajalle kohderyhmälle. Tiedonvälityshankkeissa voidaan tehdä myös selvityksiä ja suunnitelmia.
c.	Yhteistyöhankkeet: Yhteistyöhankkeilla edistetään maaseudun elinvoimaa ja yhteisöllisyyttä, elinkeinojen kilpailukykyä sekä yrittäjien hyvinvointia. Hankkeissa suunnitellaan, selvitetään tai kehitetään uusia ratkaisuja, joilla parannetaan maaseutuväestölle ja yrittäjille suunnattujen palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä parannetaan maaseudulla asumisen ja yrittämisen mahdollisuuksia. Yhteistyöhankkeita ovat Maaseudun palveluiden ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet, joilla tuetaan työllisyyden, kasvun, sukupuolten välisen tasa-arvon ja sosiaalisen osallisuuden edistämistä maaseudulla, Älykkäät kylät-hankkeet, joilla edistetään taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä innovaatioita, uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista yhteistyön kautta ja muut yhteistyöhankkeet.
2.	Yleishyödylliset investoinnit
a.	Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit: edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä kestävää energiaa, luonnon monimuotoisuutta sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä.
b.	Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit: toteutetaan investointihankkeita, joilla luodaan ja parannetaan maaseudun pieninfrastruktuuria ja toimintaympäristöä, mukaan lukien pienimuotoisia vesihuollon investointeja.
3.	Yritys- ja viljelijäryhmähankkeet: yritykset kehittävät toimintaansa erityisesti yhteisillä ja tarvittaessa lisäksi yrityskohtaisilla kehittämistoimenpiteillä. Tavoitteena tulee olla tuotannollisen yhteistyön tai muun vastaavan kehittäminen. Ryhmään tulee kuulua vähintään kolme ja enintään kymmenen yritystä.
4.	Valmisteluraha: Valmistelurahaa voidaan myöntää yritys- tai viljelijäryhmähankkeen perustamisen sekä maaseudun innovaatioryhmien hankkeiden, älykkäiden kylien hankkeiden ja tuottajaorganisaatioiden edistämisen hankkeiden yhteistyökumppaneiden etsimiseen ja hankesuunnitelman valmisteluun vakioituna kertakorvauksena 5 000 euroa.