Yleishyödylliset investoinnit

Yleishyödyllisillä investointihankkeilla voidaan esimerkiksi rakentaa, korjata, laajentaa tai varustella yhteisöllisiä tiloja, harrastuspaikkoja ja ulkoilureittejä. Edellytyksenä on, että investointi on yleishyödyllisessä käytössä ja pääsääntöisesti alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä.

Tuen määrä on pääsääntöisesti 50%.

Piirroskuva, jossa luontotorni ja kosteikko.

Hyrrässä on valittavissa kaksi toimenpidettä investointihankkeille:

Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

 • Edistetään ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä kestävää energiaa, luonnon monimuotoisuutta sekä luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

 • Toteutetaan investointihankkeita, joilla luodaan ja parannetaan maaseudun pieninfrastruktuuria ja toimintaympäristöä, mukaan lukien pienimuotoisia vesihuollon investointeja.

Näistä valitaan sopivampi. Enemmistö yleishyödyllisistä investointihankkeista (mm. yhteisölliset tilat, harrastuspaikat, ulkoilureitit jne.) kuuluvat maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investointeihin. 

Investointihankkeen tukemisen edellytyksiä:

 • Jos investointi toteutetaan muun kuin hakijan omistamalla tai hallitsemalla alueella, tarvitaan hankkeelle maanomistajan suostumus ja alueelle riittävän pitkä vuokra- tai muu sopimus.
 • Investoinneilla on pysyvyysvelvoite, eli tuetun kohteen tulee olla siinä käytössä, johon tuki on myönnetty, vähintään viisi vuotta viimeisen maksuerän maksamisesta.
 • Rakentamisinvestoinneissa tulee huolehtia tuen vakuuttamisesta asianmukaisesti vähintään siihen saakka, kunnes tuki on maksettu kokonaan.

Mihin tukea voi saada:

Investointihankkeessa tukea voidaan myöntää hankkeen kannalta oleellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, mm.

 • rakennuksen hankkimiseen
 • rakennusten tai rakennelmien korjaamisesta tai laajentamisesta aiheutuviin aine- ja tarvikekustannuksiin
 • suunnittelusta, työpalkoista ja urakoinnista, mukaan lukien rakentamiskohteessa tarvittavista sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemäri- sekä tietoliikenneliittymistä aiheutuviin kustannuksiin osana tuettavaa toimenpidettä
 • rakennuksen hankinnan yhteydessä maapohjan hankkimisesta siltä osin kuin maan osuus ei ylitä kymmentä prosenttia koko kiinteistön hankinnan tukikelpoisista kustannuksista
 • viranomaisluvista, rekisteröintimaksuista ja muista vastaavista kuluista
 • koneiden, kaluston, laitteiden ja välineiden hankinnan kustannuksiin, jos ne täyttävät pysyvyysvelvoitteen
 • vakuutusmaksuihin, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan