LEADER-rahoitus

Leader-rahoitusta voi hakea sekä yleishyödylliseen että yritystoiminnan kehittämiseen.

Yleishyödyllinen kehittäminen voi olla aineettomia kehittämistoimia, investointeja tai koulutusta ja tiedonvälitystä. Hankerahoitusta voivat hakea mm. yhdistykset, osakaskunnat, kunnat ja muut yhteisöt, joiden toiminta on yleishyödyllistä. Lue tarkemmin yleishyödyllisistä hanketuista.

Yritystukea Pirkan Helmestä voidaan myöntää enintään 5 htv työllistäville, maaseutualueilla toimiville mikroyrityksille. Tästä isommat yritykset voivat hakea rahoitusta ELY-keskuksesta. Tukea voi hakea yritystoiminnan aloittamiseksi tai laajentamiseksi tarvittaviin investointeihin tai kehittämiseen. Lue tarkemmin Leader-yritystuista.

Huomaathan, että tukea ei voida myöntää takautuvasti! Eli jos hankkeen toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen vireille tuloa, hankkeeseen tai syntyneisiin kustannuksiin ei voi saada enää tukea.

Valintakriteerit ja strategianmukaisuus

Tukea myönnetään ensisijaisesti niihin hankkeisiin, jotka tehokkaimmin edistävät Pirkan Helmen Leader-strategian "Välkky, rohkea, virkistävä ja rakas Eteläinen Pirkanmaa" tavoitteita. Hallitus arvioi hankkeita strategiaan pohjautuvien valintakriteerien avulla.

Tutustu Pirkan Helmen Leader-strategiaan 2023-2027.

Tutustu Pirkan Helmen valintakriteereihin. (Päivitetty 22.5.2024)

Rahoituslinjaukset

Pirkan Helmen hallituksen päätöksellä rahoituslinjaukset ovat 19.6.2023 alkaen seuraavat:

Yleishyödylliset hankkeet

  • Pirkan Helmi rahoittaa hankkeita enintään 80 000 euron kokoisella tuella, ja siitä poiketaan vain erityisperustein, esimerkiksi hankkeen vaikutusten merkittävyyden vuoksi.
  • Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa tukitaso on pääsääntöisesti 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista, kuitenkin kansainvälisissä ja Älykkäät kylät -hankkeissa 90 %. Pääsääntöjä korkeammat tukitasot ovat käytössä vain erityisperustein. Kuitenkin kunnan tai muun julkisyhteisön ollessa hankkeen hakijana julkisen rahan osuus voi olla perustelluista syistä lainsäädännön mahdollistama 100 %, jolloin hanketta toteuttavan yhteisön omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 30 % hankkeen kokonaiskustannuksista.
  • Yleishyödyllisissä investointihankkeissa tukitaso on pääsääntöisesti 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Pääsääntöä korkeampi tukitaso on käytössä vain erityisperustein.
  • Omarahoitusosuuden voi kattaa kokonaisuudessaan talkootyöllä lukuun ottamatta kunnan tai muun julkisyhteisön toteuttamaa hanketta.
  • Pirkan Helmen hallitus voi poiketa edellä määritellyistä tukitasoista erityisperustein myös alaspäin esim. mikäli hankkeen hyödynsaajien määrä arvioidaan keskimääräistä vähäisemmäksi.

Yrityshankkeet

  • Yritysten investointituissa sovelletaan lainsäädännön mahdollistamia hankkeiden maksimikokoja (investoinnin kokonaiskustannukset enintään 100 000 €) ja enimmäistukitasoja: 30 % harvaan asuttu maaseutu, 25 % ydinmaaseutu ja 20 % muut alueet. Alueluokituskartta on saatavilla: https://arcg.is/0jyPaj
  • Yritysten energiainvestoinneissa sovelletaan lainsäädännön mahdollistamaa enimmäistukitasoa (30 %) ja hankkeiden maksimikokoja (investoinnin kokonaiskustannukset enintään 100 000 €). Tukimuoto on käytössä vain harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla. Tuen myöntäminen edellyttää, että investointi kehittää yrityksen toimintaa.
  • Yritysten käynnistämis- ja kehittämisavustuksissa käytetään lainsäädännössä määriteltyjä kiinteitä tukimääriä. Toimenpiteen kokonaiskustannusarvion pitää kuitenkin olla vähintään 20 % suurempi kuin haettavan avustuksen määrä.
  • Yritysryhmähankkeissa ja elinkeinojen kehittämishankkeissa, joissa hyötyjinä on ennalta tiedossa oleva selkeästi rajattu yritysjoukko, tukitaso on pääsääntöisesti 50 % hankkeiden kokonaiskustannuksista. Tästä voidaan kuitenkin poiketa erityisperustein ylös- tai alaspäin.

Neuvoja ja apua

Kun suunnittelette hanketta, johon voisi saada Leader-rahoitusta, kannattaa ottaa yhteyttä Pirkan Helmen toimistoon. Työntekijät auttavat hankesuunnitelman jalostamisessa ja rahoituksen hakuprosessin eri vaiheissa.

Rahoitukseen osallistuvat EU, valtio ja toimialueen kunnat. Kuntien Leaderiin panostamat eurot tulevat alueille moninkertaisina takaisin.