LEADER-rahoitus

Leader-rahoitusta voi hakea yleishyödylliseen kehittämis- tai investointihankkeeseen sekä yrityshankkeeseen. 

Hyvällä hankkeella on selkeä tarve, ja sen vaikutukset kantavat pitkälle hankkeen päättymisen jälkeen. Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, alle 10 henkilötyövuotta työllistävät yritykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Leader-ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita. 

Valintakriteerit strategiasta

Tukea myönnetään ensisijaisesti niihin hankkeisiin, jotka tehokkaimmin edistävät Pirkan Helmen Kotiseudun Helmet -strategian tavoitteita. Hallitus arvioi hankkeita strategiaan pohjautuvien valintakriteerien avulla.

Lisätietoa strategiasta.


Rahoituslinjaukset

Pirkan Helmen hallituksen päätöksellä rahoituslinjaukset ovat 22.8.2019 eteenpäin seuraavat:

1. Rahoituksen määrä

 • Yhteisölliset hankkeet: Pirkan Helmi rahoittaa hankkeita enintään 60.000 euron kokoisella tuella, ja siitä poiketaan vain erityisperustein, esimerkiksi toimenpiteen vaikutusten merkittävyyden vuoksi.

 • Yritysten investointituet: Pirkan Helmi rahoittaa yritystukia enintään 30.000 euron kokoisella tuella, ja siitä poiketaan vain erityisperustein, esimerkiksi toimenpiteen vaikutusten merkittävyyden vuoksi.

 • Edellä kerrottuja maksimikokoja suuremmat hankkeet ja yritystuet tulee pääsääntöisesti hakea suoraan ELY-keskuksen rahoituskiintiöstä.

 • Yrityksen perustamistuki: käytetään lainsäädännön mahdollistamia tukimääriä:
  • uuden yrityksen perustaminen ja olemassa olevan yrityksen toiminnan kehittäminen 5.000-30.000 €
  • innovatiiviset kokeilut 2.000-10.000 €.

 • Perustamistukea myönnetään pääsääntöisesti edellä mainittujen tukirajojen alarajoilla olevia määriä. Tukirajojen ylärajoilla olevan tuen määrän myöntäminen edellyttää ra- hoitettavalta toimenpiteeltä poikkeuksellista innovatiivisuutta tai muita painavia perusteita.

2. Tukitasot ja niiden määrittelyssä huomioitavat asiat

 • Yhteisölliset kehittämishankkeet: tukitaso on pääsääntöisesti 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Sitä korkeampi tukitaso on käytössä vain erityisperustein.

 • Yhteisölliset investointihankkeet: tukitaso on pääsääntöisesti 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Sitä korkeampi tukitaso on käytössä vain erityisperustein.
  • Kuitenkin kunnan ollessa hankkeen hakijana julkisen rahan osuus voi olla perustelluista syistä jopa lainsäädännön mahdollistama 100 %, jolloin kuitenkin hanketta toteuttavan kunnan omarahoitusosuuden tulee olla vähintään 20 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

 • Yritystuet: pääsääntöisesti investointituessa ja investointien toteutettavuusselvityksessä käytetään lainsäädännön mahdollistamia enimmäistukitasoja:
  • investointituki maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitoon 35 %
  • investointituki uusiutuvaa energiaa tuottavaan ja jakelevaan uuteen laitokseen 30 %
  • investointituki muihin kohteisiin 20 %
  • investoinnin toteutettavuusselvitys maataloustuotteiden jalostukseen ja kaupan pitoon 40 %
  • investoinnin toteutettavuusselvitys muun tyyppisen yritystoiminnan kohdalla 50 %.

3. Talkootyön enimmäismäärä

 • Yhteisöllisissä kehittämis- ja investointihankkeissa talkootyön enimmäismääräksi suosi- tellaan 75 % hankkeen omarahoitusosuudesta. Koko omarahoitusosuuden kattaminen talkootyöllä on toki mahdollista.

 • Kuntien investointihankkeissa kunnan omarahoitukseksi määritellystä 20 % osuudesta hankkeen kokonaiskustannuksista enintään puolet voidaan kattaa talkootyöllä.

Neuvoja ja apua

Kun suunnittelette hanketta, johon voisi saada Leader-rahoitusta, kannattaa ottaa yhteyttä Pirkan Helmen toimistoon. Työntekijät auttavat hankesuunnitelman jalostamisessa ja rahoituksen hakuprosessin eri vaiheissa.

Rahoitukseen osallistuvat EU, valtio ja toimialueen kunnat. Kuntien Leaderiin panostamat eurot tulevat alueille moninkertaisina takaisin.