2000-2006

 

Hanke: ALMA - Miten meni - Mihin mennään 
Hakija: Pirkan Helmi ry
Toteutusaika: 1.8.2005-28.2.2006 
Kokonaisrahoitus: 28 800,00 €

Pirkan Helmi ry käynnistää hankkeen, jossa arvioidaan käynnissä olevan ALMA-ohjelman onnistumista toimitaryhmän alueella ja käytetään saatua tietoa apuna laadittaessa uudelle ohjlemakaudelle kehittämisohjelmaa. Pirkan Helmi ry:n toiminnanjohtana siirtyy hankkeen palkkkalistoille hankkeen toteutusajaksi, jotta voidaan hyödyntää ALMA-kauden saatuja kokemuksia täysipainoisesti tulevan kauden suunnittelussa. Hankkeessa haastatellaan kaikki toimintaryhmän kautta rahoitusta hakeneet tahot, toimintaryhmän hallitus ja muut työntekijät, merikittävimmät yhteistyötahot sekä sidosryhmät. 

 

Hanke: Alueellisen tunnettuuden kehittäminen 
Hakija: Etelä-Pirkanmaan Matkailu ry 
Toteutusaika: 1.8.2005 – 28.2.2006 
Kokonaisrahoitus: 15 000,00 €

Hanke toteutetaan koko seutukunnan alueella ja se edesauttaa seutukunnan näkyvyyttä ja tunnettuutta valtakunnan tasolla sekä lisää ihmisten tietoisuutta seutukunnan tarjoamista mahdollisuuksista, tuotteista sekä palveluista. Hanke parantaa seutukunnan palvelutasoa sekä ylläpitää ja kehittää alueen perinteitä. Alueen palveluita ja tuotteita tuodaan esille mm. verkottumalla, tuottamalla painotuotteita sekä olemalla esillä messuilla. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan sähköiseen viestintään sopivia tuotteita, mm, kotisivut, jossa seutukunnan tunnettuutta saadaan lisättyä. 

 

Hanke : Elinvoimainen huominen 
Hakija : Valkeakosken kaupunki 
Toteutusaika : 1.6.2005 – 28.2.2006 
Kokonaisrahoitus: 40 000,00 €

Valkeakosken asukasluvun pitkään jatkunut vähentyminen on viime vuosina saatu pysäytettyä. Väkiluku on jopa kääntynyt kasvuun, joskin kasvu on ollut verrattain hidasta. Elinvoimainen huominen -projektin ajatuksena on luoda edellytykset kaupungin väkiluvun tasaiselle kasvulle panostamalla sekä sisäiseen että ulkoiseen markkinointiin ja kaupungin viihtyisyyteen. Hankkeen tarkoituksena on parantaa Valkeakosken tunnettuutta ja kehittää yhteistyötä paikallisten yritysten ja yhteisöjen kanssa tavoitteena säilyttää kaupungin kilpailukyky ja elinvoimaisuus myös tulevaisuudessa. 

 

Hanke : Ensilumen latu 
Hakija : Valkeakosken Haka ry, hiihtojaosto 
Toteutusaika : 1.7.2004 – 30.6.2005 
Kokonaisrahoitus: 48 099,00 €

Useana syksynä on lumen tulo viivästynyt siinä määrin, että Korkeakankaan hiihtoladuille on päästy hädin tuskin ennen joulua. Valkeakosken Haka ry:n hiihtojaosto on päätynyt auttamaan tilannetta pyrkimällä keinolumetuksella avaamaan 2 km:n maastoladun loka-marraskuun vaihteen aikoihin. Teknisesti tämä on mahdollista erityisen jäähdytystornin avulla joka jäähdyttää saatavilla olevan +7 asteisen syöttöveden nollan alueelle. Jäähdytetty syöttövesi takaa käytettävissä olevien lumitykkien tehokkaan lumetuksen. Korkeakankaalla olevan lumetusjärjestelmän rinnalle rakennetaan sivuvirtauslinja jäähdytystorneineen ja keräilyaltaineen josta lumitykkejä voidaan syöttää esijäähdytetyllä vedellä. 

 

Hanke : Hakkilan vanha silta 
Hakija : Anu Tuomola 
Toteutusaika : 16.2.2005 – 28.2.2006 
Kokonaisrahoitus: 9 200,00 €

Vanha silta romahti jokeen parikymmentä vuotta sitten. Valtatien liikenne on lisääntynyt ja raskaan liikenteen osuus kasvanut vuosi vuodelta, joten esimerkiksi pyöräily tien pientareella on ollut jo pitkään paitsi epämiellyttävää myös vaarallista. Tarpianjoen järjestelyhankkeen (ruoppaus, maisemointi) yhteydessä herätettiin ajatus sillan rakentamisesta uudelleen erityisesti kevyen liikenteen tarpeisiin. Sillan tarkoitus on palvella paitsi kyläläisiä, myös retkeilijöitä, pyöräilijöitä, ratsastajia sekä "Valkohäntäpeuran jäljillä" -vaellusreitin vaeltajia, Urjala viikon kotiseutumatkailijoita ja kaikkia vanhoista kylämiljöistä kiinnostuneille keskinäisessä yhteydenpidossa ja virkistäytymisessä.

 

Hanke: Hengissä huomiseen 
Hakija: Metsäkansan kyläyhdistys ry 
Toteutusaika: 1.10.2003 – 30.4.2005 
Kokonaisrahoitus: 10 450,00 €

Metsäkansan kyläyhdistys ry toteuttaa koulutushankkeen ”Hengissä huomiseen”. Koulutus on kohdennettu maanviljelijöille, Metsäkansan kylän asukkaille sekä maaseudulla asuville ihmisille. Koulutus koostuu neljästä osioista: ensiapukoulutuksesta, yrtti/sieni –koulutuksesta, ”Kuntoa kevääseen” –koulutuksesta sekä yrtti/turvehenkistä hyvinvointia lisäävästä koulutuksesta. Tavoitteena on saada eri koulutusosioihin 20 – 30 henkilöä mukaan. Hankkeessa on mukana pieni investointiosio, jolla kunnostetaan kylän hiihtolatupohjaa. 

 

Hanke: Hiidentien selvitys   
Hakija: Lempotek oy 
Toteutusaika: 1.6.-31.10.2002 
Kokonaisrahoitus: 8 500,00 €

Hiidentie on tunnettu jo pakanuuden ajoilta ja sillä on ollut ratkaiseva merkitys asutuksen, kyläyhteisöjen verkoston, kaupan ja hallintokeskusten kehittymiseksi reitin läheisyyteen. Hiidentien selvitystyön tavoitteena on Hiidentien vanhan reitin kartoitus; reitistön merkitseminen karttaan, merkittävimpien kulttuuri- ja historiatietojen kokoaminen sekä myös reitin elinkeinoihin ja matkailuun liittyvien tietojen kerääminen. Lisäksi hankkeessa selvitetään Hiidentien kuntien halukkuus reitistön kehittämiseksi, Hiidentien yhteys Härkätiehen ja Urjalan taikayöntiehen sekä tehdään esivalmisteluja tien viitoittamiseksi ja muiden jatkohankkeiden käynnistämiseksi. 

 

Hanke:  Hämeen Nuoret Osaajat – tulevaisuuden seurajohtajat
Hakija: Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Toteutusaika: 1.8.2005-28.2.2006
Kokonaisrahoitus: 5 500,00 €

Vapaaehtoisuuteen perustuvassa yhdistystoiminnassa toimintaympäristön muutokset ovat johtaneet Hämeen Liikunnan ja Urheilun alueella kysynnän kasvuun juuri nuorten vastuun ja valmiuksien lisäämiseen. Tämän päivän yhdistystoiminta tarvitsee uutta innovatiivisuutta tulevaisuuden kasvaville vaatimuksille kolmannen sektorin suuntaan. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa vastuunkantajia ja toimijoita yhdistyksiin, luoda uusia mahdollisuuksia nuorille, luoda uusia verkostoja nuorten ja eri yhdistysten välille sekä hälventää lajirajoja ja lisätä yhteistyötä yhdistysten välillä. 

 

Hanke: Iku-Turson akat      
Hakija: Saarioispuolen kyläyhdistys ry 
Toteutusaika: 1.5.2002–30.10.2003 

Kokonaisrahoitus: 11 785,00 € Hankkeen kohderyhmä on Valkeakosken Saarioispuolen haja-asutusalueella vakituisesti asuvat naiset ja tytöt. Saarioispuolen perinteeseen on kuulunut tieyhteyksien puuttuessa kirkossa käyntien lisäksi myös asiointimatkat veneellä. Hankkeen tavoitteena on – samalla Saarioispuolella sijaitsevien kylien yhteistoimintaa vahvistaen – naisvoimin elvyttää vanha perinne ja muodostaa siitä uusi alueella asuvien naisten hyvinvointia edistävä harraste. Hankkeen yhtenä tarkoituksena on kirkkoveneen ja trailerin hankinta. 

 

Hanke: Ilvesmajan vesijohto ja kunnostusremontti 
Hakija: Halkivahan Metsästysyhdistys ry 
Toteutusaika: 10 .4.2003 - 30.8.2005 
Kokonaisrahoitus: 24 941,00 €

Halkivahan Metsästysyhdistys ry:n omistuksessa on Halkivahassa sijaitseva Ilvesmaja. Ilvesmaja on 1940 –luvulla rakennettu maalaispihapiiri, jota on metsästys-yhdistyksen toimesta remontoitu vuosien varrella. Kysyntää Ilvesmajalla järjestettäville tilaisuuksille on ollut, mutta esteeksi on muodostunut veden, sisä-WC:n ja lämpimän veden puute. Hankkeella tähdätään näiden toimenpiteiden korjaamiseen. T ehtävillä toimenpiteillä pystytään vastaamaan kysyntään; remontin jälkeen kokouksien määrä lisääntyy, juhlien järjestäminen mahdollistuu, saunaillat lisääntyvät ja muutenkin toiminta ja käyttö monipuolistuu. Yläkertaan tehtävällä huoneen lämpöeristämisellä lisätään Ilvesmajan kapasiteettia nykyisestä n. 50 hlön tilaisuuksista n. 80 hlöön. 

 

Hanke: Jalkapallomuseon laajentaminen 
Hakija: Suomen jalkapallomuseo ry 
Toteutusaika: 1.4.-31.10.2002 
Kokonaisrahoitus: 51 026,00 € 

Suomen jalkapallomuseo ry:n hankkeen tavoitteena on jalkapalloilun laajemman perinnetietouden levittäminen. Hankkeella pyritään lisäämään yleisön kiinnostusta museota kohtaan sekä matkailun edistäminen. Tarkoituksena on tuoda esille kahta jalkapalloilun osa-aluetta, jotka museosta puuttuvat. Ne ovat suomenruotsalainen jalkapalloilu sekä naisjalkapalloilu. Lisäksi rakennusta laajennetaan siten, että sen tiloissa voidaan järjestää vuotuisia ns. teemanäyttelyitä.

 

Hanke: Kanoottireittihanke  
Hakija: Etelä-Pirkanmaan matkailu ry 
Toteutusaika: 15.9.2002–31.12.2003 
Kokonaisrahoitus: 38 179,00 €

Tarpianjoen vesistöreitille, joka kulkee Urjalan ja Kylmäkosken kautta Viialaan sekä edelleen järvireittinä Toijalaan ja Valkeakoskelle, suunnitellaan toimiva kanoottireitistö. Hankkeeseen palkataan osa-aikainen vetäjä, joka huolehtii hankkeen käytännön toteutuksesta. Reitistön suunnittelusta, rantautumispaikkojen tekemisestä, kanoottireitistön ja matkailun kanssa toimivien tahojen verkottamisesta, reitistön markkinoinnista, esitemateriaalin tekemisestä ja muusta hankkeeseen liittyvästä raportoinnista. 

 

Hanke: Kelhin harrastajateatteri 
Hakija: Sääksmäen maa- ja kotitalousseura ry 
Toteutusaika: 15.5.2002–31.10.2004 
Kokonaisrahoitus: 11 774,00 €

Hankkeen tavoitteena on harrastajateatteritoiminnan elvyttäminen ja "kotiuttaminen" Kelhin seuraintaloon Sääksmäelle. Kohderyhmänä on aikuiset teatterinharrastajat sekä erityisesti lapset ja nuoret, jotka tuottavat omin voimin oman näytelmän. Hankkeella monipuolistetaan Kelhin seuraintalon käyttöä juhlien pitopaikasta myös harrasteryhmän käyttöön.

 

Hanke : Kirjaslammen tanssilavan elvyttämishanke 
Hakija : Työväen musiikkitapahtuma ry 
Toteutusaika : 1.4.2004 – 28.2.2006 
Kokonaisrahoitus: 11 650,00 €

Kirjaslammen tanssilava on Valkeakosken kaupungin omistama kiinteistö joka sijaitsee Kirjaslammen kulttuurimaisemassa, Mallasveden rannassa. Kaupunki on lahjoittanut lavan ja vuokrannut maapohjan 10 vuodeksi Työväen musiikkitapahtuma ry:lle. Lavalla ei ole tehty remonttia pitkiin aikoihin ja vanhan rakennuksen katto on jo siinä kunnossa, että vesi alkaa tulla sisälle ja rakenteet sen myötä heikkenevät ja vaarana on katon romahtaminen. Investointihankkeen tarkoituksena on katon kunnostaminen. Toinen osio on pieni kehittämishanke jonka tarkoituksena on tanssilavan toiminnan elvyttäminen. Hankkeen myötä on tarkoitus elvyttää tanssilavan käyttöä ja lisätä rakennuksen käyttöastetta. Tavoite on saada perinteistä tanssilavatoimintaa käyntiin. 

 

Hanke : Kylmäkoski myötätuulessa 
Hakija : Kylmäkosken kunta 
Toteutusaika : 16.5.2005 – 28.2.2006 
Kokonaisrahoitus: 32 000,00 €

Kylmäkoski on Pirkanmaan pienimpiä kuntia. Kunnan väkiluku on tällä hetkellä 2650 asukasta. Asukasluku on hienoisessa kasvussa. Hankkeen tavoitteena on Kylmäkosken kunnan tunnettavuuden lisääminen. Hankkeen avulla suunniteltaisiin ja kehitettäisiin erilaisia tapahtumia ja tuotaisiin esiin paikkakuntaa potentiaalisena sijoittumispaikkana yrityksille ja asuinpaikkaa valitseville. Tässä tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa olisivat mukana Kylmäkosken eri järjestöt. Hankkeen kautta pystyttäisiin panostamaan kyläyhdistysten asukashankintaan ja kylien tonttitarjonnan selvittämiseen. Lisäksi selvitettäisiin matkailuelinkeinon kehittämisedellytyksiä kunnan alueella. Kunnasta laadittaisiin markkinointimateriaalia ja sen jakeluun kiinnitettäisiin erityistä huomiota.

 

Hanke:  Kyläsuunnitelma  (Kurisjärven, Lontilanjokilaakson, Riisikkalan ja Sotkian kyläsuunnitelma) 
Hakija: Sotkian nuorisoseura ry 
Toteutusaika: 27.11.2001–31.5.2002 
Kokonaisrahoitus: 2 522,00 €

Tavoitteena on laatia yhteinen kyläsuunnitelma Kurisjärven, Lontilanjokilaakson, Riisikkalan ja Sotkian alueelle. Kyläsuunnitelman tavoitteena on kartoittaa asukkaiden tarpeita ja toiveita asuinpaikkansa kehittämisestä. Tarkoitus on saada selville sekä asukkaiden toiveet julkisen vallan (kunnnat, tielaitos jne.) suhteen että myös mahdolliset asukkaiden voimin toteutettavissa olevat hankkeet. Hankkeen tarkoituksena on saada myös esiin uudenlaista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja halua yhteisiin toimenpiteisiin alueella, joka on melko laaja ja jossa jokainen kylä yksistään on väestöltään liian pieni. 

 

Hanke : Kyläsuunnitelma 
Hakija : Kylmäkosken aseman kyläyhdistys ry 
Toteutusaika : 1.7.2005 – 28.2.2006 
Kokonaisrahoitus: 2 000,00 € 

Kylmäkosken Aseman kyläyhdistys on miettinyt pidempään kyläsuunnitelman tekemistä. Asiaa on haudutettu ja edetty rauhallisesti ja asiaa kypsytellen. Hankkeen tarkoituksena on tehdä perinteinen kyläsuunnitelmaprosessi Aseman kylällä, jossa selvitetään kyläläisten oma tahto alueen kehittämisessä. Kyläsuunnitelmahankkeen yhtenä tarkoituksena on hakea kehittämistoimenpiteitä uusien asukkaiden hankintaan, tonttitarjontaan ja asumisviihtyvyyteen liittyvissä asioissa.

 

Hanke:  Kyläsuunnitelman loppuunsaattaminen 
Hakija: Urjalankylän kyläyhdistys ry 
Toteutusaika: 15.3.-31.12.2002 
Kokonaisrahoitus: 2 540,00 €

Urjalan kyläyhdistyksen nykyisen ja tulevan toiminnan kehittämiseen liittyen on esiin noussut tarve kyläsuunnitelman tekemisestä. Kyläyhdistys haluaa selvittää alueen vakituisten sekä kesäasukkaiden mielipiteet alueen nykytilasta sekä tulevaisuuden näkemyksistä ja tämä tapahtuu kyläsuunnitelman avulla. 

 

Hanke: Laajakaista Etelä-Pirkanmaan kylille
Hakija: Valkeakosken Seudun Kehitys Oy
Toteutusaika: 01.07 .2005-28.02.2006
Kokonaisrahoitus: 200 000,00 €

Nykypäivän vaatimusten mukaiset tietoliikenneyhteydet ovat alueen kilpailukyvyn kannalta, olipa kyse yritysten toiminta- tai ihmisten asuinympäristöstä, lähes yhtä tärkeät kuin tie-, sähkö- ja vesihuoltoinfrastruktuurin olemassaolo. Tietoliikenneyhteyksiin tehtävillä investoinneilla voidaan vaikuttaa aktiivisesti paitsi alueella jo toimivien yritysten ja asuvan väestön säilymiseen myös uuden yritystoiminnan ja uusien asukkaiden saamiseen paikkakunnalle. Haja-asutusalueella sijaitsevien yritysten toimintaedellytysten kannalta nopeat tietoliikenneyhteydet ovat ensiarvoisen tärkeitä ja ne luovat edellytyksiä myös uusien työpaikkojen syntymiselle ja jo olemassa olevien työpaikkojen säilyttämiselle. Mikäli haja-asutusalueiden tietoliikenneinfrastruktuurista ei huolehdita, on uhkana yritystoiminnan siirtyminen pois alueelta ja negatiivinen asukaskehitys. Paljon liikkuvaa kuvaa ja ääntä sisältävät verkkosisällöt edellyttävät laajakaistaverkkoa, jonka rakentaminen haja-asutusalueille on kuitenkin kallista eikä puhtaasti kaupalliselta pohjalta kannattavaa. 

 

Hanke: Latuprojekti
Hakija: Kylmäkosken Veikot ry 
Toteutusaika: 1.10.2002–30.9.2003 
Kokonaisrahoitus: 13 000,00 €

Hankkeen tavoitteena on kunnostaa pururataa, jota on kunnostettu viimeksi n. 15 vuotta sitten. Toimenpiteitä on pohjan aukirepiminen, sorastus ja pintamateriaaliksi puuhaketta/purua. Pururadan ja muun latuverkoston yhdistää joen ylittävä silta, joka ei ole enää turvallinen käyttää. Hankkeen tarkoituksena on tehdä joen molemmille rannoille betonialustat, joiden varaan tulevat teräspalkit kannattelemaan puusta tehtyä kantta. 

 

Hanke: Maamiesseurantalo Kelhin peruskorjaus 
Hakija: Sääksmäen maa- ja kotitalousseura ry 
Toteutusaika: 1.1.2002–31.12.2002
Kokonaisrahoitus: 48 824,00 € 

Maamiesseurantalo Kelhin hankkeessa kunnostetaan rakennuksen sisätiloja, sillä nykytasossaan ilman toimivaa keittiö ja wc-tiloja rakennuksen tilat eivät ole tasoltaan käyttökelpoisia kaikille vuokraamisesta kiinnostuneille. Keittiön teknisen varustetason parantaminen ja wc-ratkaisun tavoitteena on tehdä mahdolliseksi rakennuksen pääkäyttötarkoituksen mukainen tilojen joustava ympärivuotinen käyttö kokoontumistilana ja nostaa siten tilojen käyttöastetta. Muutos ja korjaustöiden tulee tapahtua rakennushistoriallisesti ja –teknisesti rakennukseen soveltuviin suunnittelu- ja rakennustoimenpideratkaisuihin perustuen. 

 

Hanke : Maaseututori -projekti 
Hakija : Urjalan kunta 
Toteutusaika : 11.10.2004 – 31.12.2005 
Kokonaisrahoitus: 98 000,00 €

Urjalassa on perjantaisella toritapahtumalla iso merkitys. Tori on ollut maakunnallisesti arvostettu maalaistori ja nyt sitä halutaan kehittää edelleen. Entisen torin alueelle valmistuu joulukuussa 2004 yli 1400 neliön suuruinen liikerakennus joka muuttaa torin sijaintia ja koko miljöötä oleellisesti. Alue vaatii aivan uudenlaisen toteutuksen ja miljöörakentamisen. Alueelle halutaan lisää vehreyttä ja siitä halutaan tehdä viihtyisä paikka kaikenikäisille. Tämän projektin tukemana toteutetaan Urjalan kunnan torisuunnitelman mukaiset investointiosat. Kysymykseen tulevat mm. istutukset, pintamateriaalit, kasvialtaat, porraskivet ja kalusteet kuten valaisimet penkit jne. 

 

Hanke: Mannerheim kokoelma, tilan kunnostaminen 
Hakija: Päivölän Kansanopiston kannattajayhdistys ry 
Toteutusaika: 1.12.2002 - 31.05.2004 
Kokonaisrahoitus: 78 000,00 €

Suomen suurin yksityinen Marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimia koskeva kokoelma sijoitetaan Valkeakoskelle Päivölän kansanopistoon. Sen sijaan, että se luovutettaisiin muualle, pitää sitä tuoda nykyistä enemmän esille ensisijaisesti matkailukohteena mutta myös tutkijoita palvelevana tietoarkistona. Kokoelman siirtäminen Päivölään luo hyvät edellytykset sen aiempaa laajemmalle hyödyntämiselle. Hankkeessa rakennetaan 100 m 2:n hallitilasta paloturvallinen näyttelytila, johon asetetaan esille Olavi Liukkosen Mannerheim -kokoelma. Näyttelytilaan tehdään pintaremontti, putki- ja sähkötöitä sekä uusi sisäänkäynti ja hankitaan kalusteet. 

 

Hanke : Melontatoiminnan kehittäminen 
Hakija : Mallasveden melojat ry 
Toteutusaika : 15.11.2004 – 28.2.2006 
Kokonaisrahoitus: 48 273,00 €

Mallasveden Melojat ovat kehittämässä melontatoimintaa Valkekoskelle. Toiminnan toteutuminen vaatii myös oheistoimintoja. Hankkeessa rakennetaan kanoottivaja, ostetaan kanootteja ja vuokrataan niitä, luodaan melontareitistö sekä järjestetään melontakoulu. Melojat haluavat kehittää Valkeakosken melontamahdollisuuksia ja luoda edellytyksiä paikallisille ja Valkeakoskella matkaileville hyviin ja nautinnollisiin melontaelämyksiin. Vajan avajaisia vietetään loppukesästä ja samalla on myös melontatapahtuma jonne kutsutaan muita melojia. 

 

Hanke: Metsästysseuran talo  
Hakija: Halkosuon metsästysseura ry 
Toteutusaika: 15.2.2002–31.3.2003 
Kokonaisrahoitus: 82 370,00 €

Halkosuon metsästysseura ry:n omistama maja on tuhoutunut tulipalossa. Metsästysseura on ostanut nimiinsä tontin, jolla palanut maja sijaitsi ja aikoo rakentaa tontille toimivan ja paremmin käyttötarkoitukseen sopivan Metsästysseuran talon. Hankkeen hyödynsaajina ovat Halkosuon metsästysseuran jäsenet, Riisikkalan, Kurisjärven ja Sotkian kyläyhdistykset ja kyläläiset sekä Taipaleen ja kirkonkylän metsästysseurat jäsenineen. Metsästysseuran taloa on mahdollista myös yksityisten henkilöiden vuokrata mm. juhlien pitopaikaksi. Rakennuksen suunnittelussa on otettu juhlien pitäminen huomioon mm. pitopalvelua varten on varattu erillinen sisäänkäynti keittiötiloihin.

 

Hanke: Monikäyttötila       
Hakija: Saarioispuolen metsästysseura ry
Toteutusaika: 15.5.2002–31.10.2002 
Kokonaisrahoitus: 69 000,00 €

Saarioispuolen metsästysseura ry rakentaa uuden monikäyttötilan. Uudessa tilassa on mahdollista järjestää mm. seuran, paikallisten yksityisten henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen tilaisuuksia. Tila rakennetaan täydentämään ja monipuolistamaan Saarioismajan käyttömahdollisuuksia. Suunniteltu monitoimitila olisi n. kaksinkertainen tiloiltaan Saarioismajaan verrattuna. Suunnitellulle toimitilalle tullaan etsimään edellisten toimintamuotojen lisäksi uusia käyttömahdollisuuksia hankkeen edistyessä. 

 

Hanke: Nuorisoseurantalon peruskorjaus 
Hakija: Tursan nuorisoseura ry 
Toteutusaika: 14.6.2002–31.12.2004 
Kokonaisrahoitus: 15 565,00 €

Tursan nuorisoseurantaloa on kunnostettu nuorisoseuran toimesta ja rakennuksen ulkovuori on vaihdettu uuteen muutamia vuosia sitten. Rakennuksen sisätiloille ei ole tehty peruskorjausta. Hankkeen tarkoituksena on tehdä sisätilojen peruskorjaus., jonka jälkeen nuorisoseuran talo pystyy vastaamaan niihin haasteisiin, jota taloa vuokranneet kyläläiset, eri yhdistykset sekä ympäristökunnista saapuneet juhlatilan tarvitsijat ovat asettaneet. Peruskorjauksen jälkeen nuorisoseurantalon markkinointia tehostetaan sekä pyritään uudelleen virittämään nuorisoseurantalon aktiivista käyttöä.

 

Hanke: Nuutajärven kehittämishanke
Hakija: Urjalan kunta 
Toteutusaika: 1.8.2002 - 31.7.2004 
Kokonaisrahoitus: 33 600,00 €

Nuutajärven kylän kehittämishanke jakaantuu kolmeen vaiheeseen: selvitys-, kehittämissuunnitelma- ja toteutussuunnitelmavaiheeseen. Hankkeessa laaditaan suunnitelmat ympäristönhoito- ja kehittämistoimenpiteiksi, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön hoito- ja korjaustoimenpiteiksi sekä Lasikylän toiminnan ja matkailun kehittämistoimenpiteiksi. Hankkeen avulla Nuutajärven kylää kehitetään viihtyisämmäksi ja toimivammaksi. Alueen luontoarvot ja kulttuurihistorialliset arvot huomioidaan ja otetaan huomioon uusien toimintojen suunnittelussa ja toteutuksessa. Alueen matkailumarkkinointia lisätään ja yritysten määrää alueella nostetaan eri toimenpitein. Alueelle pyritään saamaan asumaan uutta nuorempaa työssäkäyvää väestöä. 

 

Hanke: Nuutajärven lasikylän miljöön kohentaminen 
Hakija: Nuutajärven Kyläyhdistys ry 
Toteutusaika: 01.07 .2004–28.02.2006 
Kokonaisrahoitus: 62 000,00 €

Nuutajärven lasikylän aiemmin hankkeena toteutetun kehittämisprojektin pohjalta jatketaan lasikylän miljöökuvan parantamista. Hankkeen aikana suoritetaan muun muassa seuraavia toimenpiteitä: leikkikentän parantamistoimenpiteet ja laajennus, istutuksien lisääminen vanhan hytin ja pääraitin edustalle, istutetaan erityisesti perennoja tilattavan pihasuunnitelman mukaisesti. Siistimistoimenpiteet sisääntuloteiden edustalla. Valaistuksen tehostaminen eri kohteisiin ja opasteiden parantaminen. Pruukin raitin kohentaminen, siten että osalle raittia tehdään reunakiveykset ja tien ja piha-alueen väliselle alueelle istutetaan koristepensaita Cafe Depontin puoleiselle tien osuudelle. 

 

Hanke: Nuutajärven lasin osaamiskeskus
Hakija: Nuutajärven Lasitaitajat ry 
Toteutusaika: 10.2.2004 – 28.2.2006 
Kokonaisrahoitus: 83 670,00 €

Nuutajärvi tunnetaan lasista. Siellä on herännyt keskustelua yhteisistä työtiloista lasinvalmistajille. Tasokkaaseen lasihyttiin ei ole monellakaan mahdollisuutta yksinään, koska kustannukset ovat niin korkeat. Lasitaitajat on vuonna 2003 perustettu yhdistys joka suunnittelee ja rakentaa kevään/kesän 2004 aikana työtilat Nuutajärvelle. Työtiloista tehdään korkeatasoiset niin, että siellä on mahdollista työskennellä monipuolisesti ja siellä pystytään tuottamaan laadukasta lasia. Tiloja voivat käyttää yksityiset henkilöt, yhteisöt ja oppilaitokset. Suurin käyttäjäryhmä muodostuu kuitenkin Lasitaitajien jäsenistä. Tiloissa voidaan järjestää myös kursseja. Työtilat muodostuvat kahdesta eri tilasta. Toiseen tilaan, lasihyttiin, rakennetaan lasinsulatusuunit ja sinne sijoittuu lasinpuhallukseen tarvittava välineistö. Hytti suunnitellaan niin, että toinen työpuoli uunista on avoin katsojille. Toista tilaa kutsutaan pate de verre –puoleksi. Siellä on mahdollisuus työstää ns. kylmää lasia. Hankkeella tuetaan lasihytin uuni-investointia sekä koulutus ja kurssitoiminnan kehittämistä ja käynnistämistä. 

 

Hanke:  Pulssin majan peruskorjaus 
Hakija: Toijalan Vauhti ry 
Toteutusaika: 14.6.2002–31.12.2004 
Kokonaisrahoitus: 16 553,00 €

Pulssin maja on ollut lähinnä talvikäytössä, koska majan ympärillä on hyvät hiihtomaastot ja –ladut. Majan ja alueen käyttö painottuu talviliikunnan harrastamiseen. Eri yritykset ovat järjestäneet tapahtumia ja koulutustilaisuuksia työntekijöilleen. Majasta ovat puuttuneet kunnolliset keittiötilat sekä sauna- ja pesutilat ovat olleet epäkäytännölliset. Peruskorjauksen jälkeen majaa on tarkoitus tarjota laajemmin vuokralle eri yhdistyksille, yrityksille ja yksityisille henkilöille, Lisäksi peruskorjaus mahdollistaa majan vuokraamisen syntymäpäivien ja erilaisten juhlien järjestämiseen keittiötilojen paranemisen ansiosta. 

 

Hanke: PUREVA   
Hakija: Toijalan näyttämö ry  
Toteutusaika: 6.10.2001–31.12.2001 
Kokonaisrahoitus: 1 800,00 €

Hankkeen tarkoituksena on Toijalan näyttämö ry:n toiminnan kehittäminen ja monipuolistaminen. Hanke koskee puku- ja rekvisiittavaraston uudelleensijoitusta Toijalan sataman alueelle, kesäteatterin rakennukseen. Toijalan näyttämön puku- ja rekvisiittavaraston tilojen uudelleenjärjestely tuo jatkuvuutta näyttämön toimintaan ja samalla se vaikuttaa koko Toijalan sataman alueen kehittymiseen tuomalla alueelle lisää pysyviä toimintoja, jotka tuovat sataman alueelle lisää käyttöä. 

 

Hanke: Pururadan ja uimarannan kunnostus 
Hakija: Kauppilanmäki-Maijanniitty asukasyhdistys ry 
Toteutusaika: 1.5.2002–31.5.2003 
Kokonaisrahoitus: 48 440,00 €

Kauppilanmäen-Maijanniitty asukasyhdistys ry kunnostaa Kauppilanmäen 1200 metrin pituisen pururadan sekä uimarannan. Hankkeen tavoitteena on pururadan vierustan raivaus kivistä ja muista esteistä, polun kosteikkopaikan vahvistaminen, vesakkojen raivaus sekä polun ympäristön siistiminen. Levähdyspaikkojen (2-3) rakentaminen ja polun haketus. Uimarannalla pohjan raivataan ja puhdistetaan kivistä, lasi- ym roinasta, pohja soritetaan ja siistitään. Uimarannalle rakennetaan laituri. 

 

Hanke: Pururata 
Hakija: AsukasosuuskuntaMeidän Menonen 
Toteutusaika: 1.1.2002–31.12.2002 
Kokonaisrahoitus: 10 579,00 € 

Menosten koulun läheisyydessä olevalle kunnan omistamalle maa-alueelle raivataan väylä pururadalle. Rata pinnoitetaan hakkeella ja varustetaan valaistuksella. Kosteikkokohtiin tehdään ojitus. Radan varteen rakennetaan kuntoilutelineitä. Talvisin rata toimii lähinnä hiihtoreittinä. Radan pituus on noin 1000 m ja se tule kulkemaan vaihtelevassa ja kauniissa maalaismaisemassa. Kyläkoulu voi käyttää rataa liikuntatunneilla ja sitä voidaan käyttää myös muihin oppimistarkoituksiin esim. luontoretkiin. 

 

Hanke: Riisikkalan bussikatokset
Hakija: Riisikkalan-Lintumaan Metsästysyhdistys ry 
Toteutusaika:  1.1.2004 – 31.5.2005 
Kokonaisrahoitus: 4 885,00 €

Riisikkalan kylätoimikunta on päättänyt rakentaa neljä bussipysäkkiä Riisikkalan kylään. Katokset palvelevat kyläläisiä monella tapaa. Koululaiset odottavat päivittäin koulukyytejä tien varressa kelistä riippumatta. Riisikkalassa asuu monia lapsiperheitä ja tulevaisuudessa lapsiluku tulee lisääntymään. Kyläläiset, varsinkin vanhempi väki, käyttävät yleisiä kulkuvälineitä. Pysäkkikatokset ovat myös maisemallisesti kylää kaunistavia. Katosten ulkoasussa on huomioitu niiden sijoittuminen kylän ympäristöön. Pysäkkien ympäristö pysyy myös siistinä roskista, kun katoksessa on roska-astia. 

 

Hanke: Ritvalan Helkajuhla 2004 
Hakija: Ritvalan Nuorisoseura ry/Helkajuhlatmk 
Toteutusaika: 27.12.2003 – 30.6.2005 
Kokonaisrahoitus: 18 170,00 €

Ritvalan Helkajuhlat 2004 –hankkeen tarkoituksena on juhlistaa 100 vuotta täyttävää perinnettä. Vuoden 2004 aikana järjestetään kolme eri tapahtumaa: Helatorstai (20.5.), helluntai (30.5.) ja Pietarinpäivän iltamat (3.7). Hankkeen kokonaistavoitteena on kylätoiminnan elvyttäminen, asukkaiden innostaminen yhteiseen toimintaan, oman alueen perinteen tekeminen tutuksi, nykyhelkajuhlien perinteen kerääminen sekä ikivanhan perinteen tulevaisuuden turvaaminen. Nyt kokeiltavia uusia toimintamuotoja pyritään mahdollisuuksen mukaan saamaan pysyviksi vuosittain toistuviksi.

 

Hanke: Sapola - Saarioispuolen postilaatikot   
Hakija: Saarioispuolen kyläyhdistys  ry  
Toteutusaika: 1.12.2001–30.9.2002 
Kokonaisrahoitus: 14 691,00 €

Saarioispuolen kyläilmettä parantamiseksi perustetun SAPOLA-hankkeen tarkoituksena on luoda viihtyvyyttä ja yhteenkuuluvuutta kylän asukkaille sekä alueella vieraileville ja asioiville ihmisille. Sen tarkoitus on myös lisätä alueen omaleimaisuutta erottuakseen omaksi kyläkokonaisuudeksi. Kylän tienvarsilla nyt olevat postilaatikkotelineet on tarkoitus korvata yhtenäisillä, maisemaan sopivilla puurakenteisilla laatikkokatoksilla. 

 

Hanke : Savikosken kylän maisemointi 
Hakija : Savikosken kyläyhdistys ry 
Toteutusaika : 10.7.2004 – 28.2.2006 
Kokonaisrahoitus: 11 250,00 €

Savikosken kyläyhdistys käynnistää maisemointihankkeen, jonka tarkoituksena on siistiä kylänraittia sekä kylän läpi virtaavan joen rantapuskia. Puskien raivaus ja poiskuljetus ovat tarvittavia toimenpiteitä. Lisäksi kunnostetaan kylän yhteistä palokalustovajaa, kylän historiaan kuuluva maamerkkiä joka tarvitsee seinien ja lattian kunnostusta sekä hieman rakennuksen oikomista. Näiden lisäksi rakennetaan postilaatikkokatoksia kylän ilmettä parantamaan. Kylän raitille rakennetaan myös kaksi maitolaituria kylän yhteisiksi ilmoitus- ja maamerkeiksi. Maisemoinnilla halutaan lisätä kylän viihtyisää ilmettä sekä kaunistaa sitä ja siten mahdollisesti saadaan kylään lisää asukkaita sekä alueen kilpailukyky paranee. 

 

Hanke: Seitsemän veljestä -ulkoilmateatterihanke 
Hakija: Kolmiodraama ry 
Toteutusaika: 15.5.2002–31.10.2002 
Kokonaisrahoitus: 10 000,00 €

Seitsemän Veljestä (A.Kivi) on Kolmiodraama -yhdistyksen toteuttama teatterillinen koulutusprojekti. Projektin tarkoituksena on tarjota oppimispaikka paikkakunnan teatterista kiinnostuneille harrastajille. Toiminta keskittyy kollektiiviseen tekemiseen ja sitä kautta oppimiseen. Projektin vetäjinä toimivat alansa ammattilaiset. Valkeakoskella on paljon innokkaita harrastajia, mutta ei juurikaan koulutusta teatterin eri osaamisalueilta. Tätä aukkoa Kolmiodraama -yhdistys pyrkii täyttämään. Samalla projekti tarjoaa tilaisuuden tekemiseen eri taustaa omaaville ihmisille. Tehtäviä löytyy paitsi näyttämöllä niin myös mm. erilaisissa rakennustöissä. Hanke myös saattaa yhteen eri ikäluokan ihmisiä - tekijöiden ikähaitari on lähes kolmekymmentä vuotta. 

 

Hanke:  Seniorikummi 
Hakija: Urjalan 4H-yhdistys ry 
Toteutusaika: 15.4.2004–31.1.2006 
Kokonaisrahoitus: 74 079,00 €

Hankkeen tavoitteena on käynnistää Urjalassa Kohtaamispaikka –toiminta. Kohtaamispaikka on auki 1-2 krt/vko. Kohtaamispaikan toiminta ja ohjelma suunnitellaan ikäihmisten tarpeiden pohjalta. Kohtaamispaikkatoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa on mukana Valkeakosken aikuiskoulutuskeskuksen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Hankkeessa toteutetaan myös eri sukupolvien yhteistoimintaa lisäävä kerhokummitoiminta sekä ”Hyvä Työ – kampanja”. Tavoitteena on myös omaishoitajien tukeminen lomitus- ja vertaisryhmätoiminnan avulla. Hankkeen aikana koulutetaan omaishoitajille tilapäiseen, lyhytaikaiseen hoidon tarpeeseen vastaavia lomittajia sekä järjestetään omaishoitajille vertaisryhmätoimintaa, jossa nämä voivat tavata muita samassa elämäntilanteessa olevia, vaihtaa kokemuksia ja saada henkistä tukea toinen toisiltaan. 

 

Hanke: Tarpianjoki- projekti 
Hakija: Viialan kunta 
Toteutusaika: 1.11.2004 - 28.2.2006 
Kokonaisrahoitus: 59 139,00 €

Viialan kunnan vanhan vedenpumppaamon alueelle rakennetaan laavu ja laituri sekä kunnostetaan ulkoilupolut. Tarpianjoen varrella useita venepaikkoja rakennetaan ja rannat siistitään kunnan omistamien alueiden osalta. Useita kävelysiltoja uusitaan sekä rakennetaan maihinnousulaitureita. Tehdään myös grillikatos/nuotiopaikka. Rantoja siistitään kalan kasvatuksen ehdoilla. 

 

Hanke: Tiedä rajasi     
Hakija: Etelä-Pirkanmaan metsänhoitoyhdistys ry 
Toteutusaika: 1.1.2002–31.12.2004 
Kokonaisrahoitus: 82 412,00 €

Hankkeen tavoitteena on selvittää tilanrajoja ja kivipyykkien paikkoja, koska nykyinen kiinteistönmuodostamislaki ei velvoita entisen maankaaren tapaan maanomistajia pitämään tilan rajoja auki. Tilojen pirstoutuminen on myös jatkuvasti lisännyt rajojen määrää. 

 

Hanke: Toimintakeskus Toivontupa 
Hakija: Kylmäkosken 4H-yhdistys ry 
Toteutusaika: 1.1.2004 – 31.1.2006 
Kokonaisrahoitus: 82 443,00 €

Kylmäkosken kunnan kanssa käydyissä neuvotteluissa on noussut esille tarve päivätoiminnan laajentamisesta ikäihmisten, mielenterveyskuntoutujien ja omaishoitajien keskuudessa. Toimintakeskus Toivontuvan tarkoituksena on vastata näihin kuntalaisten tarpeisiin mahdollistamalla kohtaamispaikkatoiminnan lisäksi säännöllisesti kokoontuville ryhmille toimintaedellytykset. Näitä ryhmiä olisivat: ikäihmisten päivätoimintaryhmä, työttömien ja yksinäisten virkistyspäivä, mielenterveyskuntoutujien vertaistukiryhmä, omaishoitajien vertaistukiryhmä, äiti-lapsikerho sekä luovan toiminnan piiri. Näihin eri toimintoihin osallistuisi arvioilta 200 hlöä/kk. 

 

Hanke: Tuomelan kunnostaminen 
Hakija: Taipaleen maa- ja kotitalousseura ry 
Toteutusaika: 15.4.2002–31.12.2003 
Kokonaisrahoitus: 21 480,00 €

Kylmäkosken Taipaleen kylässä sijaitseva maamiesseurantalo Tuomela on yksi alueen suurimmista juhlien, kokouksien ym. tilaisuuksien pitopaikoista. Rakennusta on kunnostettu talkoovoimin osa kerrallaan muutamien vuosien välein. Rakennus kaipaa jälleen kunnostusta, jotta se säilyttäisi toimintamahdollisuutensa ja olisi käyttökelpoinen tila vuokrattavaksi. Hankkeella toteutettavia toimenpiteitä ovat: ikkunoiden vaihto n. 15 kpl talon etelä-puolelta, ulkovuoren vaihto koko rakennukseen. Vanhaa jäljitellyt monenkirjava ulkovuori vaihdetaan kaikkialta yhtenäiseksi. 

 

Hanke : Tuomelan maamiesseurantalon lattian uusiminen
Hakija : Taipaleen Maa- ja kotitalousseura 
Toteutusaika : 1.7.2005 – 28.2.2006 
Kokonaisrahoitus: 3 720,00 €

Kylmäkosken Taipaleen kylässä sijaitseva maamiesseurantalo Tuomela on yksi alueen suurimmista juhlien, kokouksien ym. tilaisuuksien pitopaikoista. Rakennusta on kunnostettu pikkuhiljaa, viimeisimmäksi on kunnostettu talon ulkovuoraus ja ikkunat. Rakennus on suhteellisen suuri ja mahdollistaa varsin isojenkin juhlien järjestämisen. Juhlien ja tilaisuuksien järjestäjien vaatimustaso nousee kuitenkin koko ajan. Rakennuksen varustetasoon sekä ulkonäköön kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Tämän hankkeen tarkoituksena on kunnostaa pääsalin lattia. Vanha lattia on ollut ja tulee edelleenkin olemaan kovassa käytössä ja tarvitsee uusimista. Vanhat lankut poistetaan, lattian alle laitetaan lisäeristys, uudet lankut laitetaan paikalleen, lattia hiotaan ja lakataan. Lattiapintaa on n. 90 m2 . 

 

Hanke: Urjalan läntiset kylät, kehittämishanke 
Hakija: Tursan maa- ja kotitalousseura ry 
Toteutusaika: 15.4 - 31.12.2002 
Kokonaisrahoitus: 6 000,00 €

Hankkeen avulla kerätään kylän historia- ja perinnetietoa jälkipolvia varten sekä kartoitaan kylän nykyisten asukkaiden toivomuksia elinympäristönsä kehittämiseksi. Puolimatkan ala-asteen oppilaat ovat mukana keräämässä aineistoa kylän historiasta haastattelemalla vanhoja kyläläisiä. Kyläkyselyyn liitetään myös alueen vapaiden tonttien ja tyhjien kiinteistöjen kartoitus. Hankkeen avulla suoritetaan myös alueen matkailullisten ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien kohteiden ja nähtävyyksien kartoitus ja merkintä opastein. Kyläkyselyn työn tuloksia hyödynnetään alueen markkinoinnissa monin eri tavoin. Hankkeen toimesta kootaan yleisesite kylästä, jota voidaan jakaa eri tapahtumissa. Myös oman kylätapahtuman järjestämistä vuosittain suunnitellaan. 

 

Hanke : Vainionlahden kunnostus 
Hakija : Toijalan kaupunki 
Toteutusaika : 15.1.2004 – 28.2.2006 
Kokonaisrahoitus: 53 568,00 €

Vainionlahden kiinteistö on klassinen, mansardikattoinen huvilarakennus joka on rakennettu vuonna 1928. Rakennuksen omistaa Toijalan kaupunki. Kiinteistön kunto on tällä hetkellä tyydyttävä mutta korjauksen tarpeessa. Myös piha-alue, puutarha ja ranta-alue vaativat hoitotoimenpiteitä jotta aluetta voidaan jatkossa käyttää kuntalaisten kokoontumispaikkana. Vainionlahden kunnostusprojektin ensimmäinen vaihe toteutetaan EU-rahoituksen turvin. Tässä hankkeessa keskitytään rakennushistoriallisesti arvokkaan päärakennuksen kunnostamiseen siten, että rakennuksen ulkoasu säilyy mahdollisimman alkuperäisenä. Kunnostustöiden kautta turvataan päärakennuksen säilyminen tulevaisuuteen ja rakennuksen käyttö jatkossa kuntalaisten virkistys- ja vapaa-ajanviettopaikkana. 

 

Hanke: Vanhuspalvelutyön kehittäminen
Hakija : Kylmäkosken 4H-yhdistys ry, Urjalan 4H-yhdistys ry, Valkeakosken 4H-yhdistys ry 
Toteutusaika: 12.6.2001 - 31.12.2003
Kokonaisrahoitus: 95 698,00 €

Kunnat ovat supistaneet ikäihmisille tarjoamiaan palveluita. Syrjäkylien vanhuksien asiointia on huonontanut mm. Kylmäkoskella kyläkauppojen sulkeminen. Kunnallista kotipalvelua täydentäväksi on hankkeen avulla tulossa kotiaskareissa auttava ja ikäihmisten ystävä- ja asiointipalvelua hoitava koulutettujen henkilöiden ryhmä. Hankkeen tarkoitus on kartoittaa vanhusten ja vajaakuntoisten tarpeet ja toiveet, kouluttaa jokaiseen kuntaan (Kylmäkoski, Urjala ja Valkeakoski) työskentelyyn ja ystävätoimintaan 8-12 henkilön ryhmä, tarjota palveluita vuosittain 100-160 henkilölle, perustaa Kylmäkosken kirkonkylään vanhusten kohtaamispaikka, palkata kohtaamispaikalle osa-aikainen projektityöntekijä, kouluttaa kylille omista asukkaista 3-6 osa-aikaista kyläavustajaa sekä työllistää nuoria ja työttömiä. 

 

Hanke: Veneenpesupaikan rakentaminen   
Hakija: Toijalan moottorivenekerho ry 
Toteutusaika: 15.1.2002–31.12.2003 
Kokonaisrahoitus: 16 482,00 €

Toijalan satamaan rakennetaan veneiden pesupaikka huoltolaiturin ja veneenlaskuluiskan läheisyyteen. Pesupaikalla on asfaltoitu pinta, pesulaitteena painepesuri, pintavesikaivo sekä kaksi imeytyskaivoa pesuvesien puhdistamiseksi. Lisäksi pesupaikka maisemoidaan. Pesupaikan avulla saadaan veneiden pesu siirrettyä pois vedestä tai rannoilta yhteen ympäristökysymykset huomioon ottavaan paikkaan. Sataman venelaiturit ovat rauhoitetun Terisjärven puolella, joka on rauhoitettu lintuvesi. Pesupaikalla vältetään tämän järven saastumista.

 

Hanke: Vesikaivon rakentaminen 
Hakija : Toijalan Toimihenkilöt ry 
Toteutusaika : 10.9.2004 – 31.12.2004 
Kokonaisrahoitus: 3 867,00 €

Yhdistys omistaa Vanajaveden rannalla Toijalassa Nakki -nimisen tilan. Nakissa on saunan, pesuhuoneen, takkahuoneen ja WC:n sisältävä huvilarakennus. Huvila toimii ympärivuotisesti kokous- ja koulutustilana sekä jäsenistön vapaa-ajanviettopaikkana. Huvilaa vuokrataan myös ulkopuolisille yhdityksille, yrityksille ja kaikille halukkaille. Saunan käyttöä rajoittaa vuonna -97 rakennetun kaivon vähävetisyys sekä veden suuri rauta- ja rikkipitoisuus. Vesilaitteiden tiivisteet ja rungot eivät kestä veden syövyttävää vaikutusta. Hankkeen tavoitteena on saada hiekkasuodatuksen ja otsonikäsittelyn jälkeen saunomiseen, pesemiseen ja muuhun yleiskäyttöön sopivaa vettä ympärivuotisesti.

 

Hanke: Vihreä Parkki     
Hakija: KOY Viialan Nahkatehdas 
Toteutusaika: 1.1.2003–31.12.2005 
Kokonaisrahoitus: 84 093,00 €

Vihreän Parkin tavoitteena on laatia pihasuunnitelma, jonka pohjalta Yritystalo Parkin epäsiistiä, epäkäytännöllistä ja pimeää pihaa ja ympäristöä lähdetään siistimään. Tavoitteena on luoda toimiva ja turvallinen, viihtyisä ja asiakasystävällinen ympäristö, jossa ympäristökysymykset on huomioitu. Pihapiiristä halutaan vihreä ja puistomainen. Pihaan tarvitaan yhteisiä tiloja, joissa on mahdollisuus toteuttaa erilaisia tapahtumia ja tempauksia niin yrittäjien kuin harrastajienkin toimesta. Tällainen voisi olla esim. ulkoilmanäyttämö tai paviljonki. 

 

Hanke : Visavuori -museon puutarhan kunnostus ja kehittämisprojekti
Hakija : Visavuoren museosäätiö 
Toteutusaika : 1.4.2004 – 28.2.2006 
Kokonaisrahoitus: 35 000,00 €

Puutarhan kunnostus- ja kehittämisprojektin tavoitteena on Visavuoren museoalueen ympäristösuunnitelman käytännön toteuttaminen. Puutarhan yleisökäyttöä kehitetään. Tavoitteena on saada puutarha eläväksi osaksi museokokonaisuutta. Visavuoren puutarha edustaa 1900-luvun alun vireää huvila-asumiseen liittyvää puutarhakulttuuria. Puutarha oli olennainen osa Emil Wikströmin Visavuorta. Visavuoren puutarhaan pyritään istutuksia ja rakenteita kunnostamalla ja varoen uudistamalla palauttamaan huvilakauden puutarhan loistoajan henki. Keskeiset istutusalueet pyritään saattamaan Emil Wikströmin alkuperäisluonnoksia vastaavaan asuun.

 

Hanke : Väinö Linna – kyliltä maailmalle 
Hakija : Urjalan kunta 
Toteutusaika : 1.1.2005 – 28.2.2006 
Kokonaisrahoitus: 100 000,00 €

Urjalassa on järjestetty valtakunnallista kirjallisuustapahtumaa Pentinkulman päiviä 27 vuotta ja yhtä kauan on toiminut myös Väinö Linnan reitti, kulttuurimatkailukohde Pohjantähti-trilogian taustamaisemiin. Pentinkulman päiviä kehitetään viemällä tapahtumia kyliin, tekemällä yhteistyötä erityisesti paikallisten kyläyhdistysten kanssa ja parantamalla majoituskapasiteettia. Väinö Linnan reittiä markkinoidaan, kunnostetaan ja elävöitetään. Kävijöitä osallistetaan mm. perinnetöiden kautta. Perinnepäivät elokuussa on erityisesti lähialueen koululais- ja päiväkotiryhmille suunnattu uusi tapahtumapäivä, jonka aikana eri puolilla Urjalaa järjestetään osallistuvia työnäytöksiä. Henki ja elämä -kirjafestivaalin jatkokehittäminen ja järjestelyt kuuluvat myös hankkeeseen. Paikallista kullttuuritoimintaa vaalitaan ja kehitetään ympärivuotisesti. Tapahtumat jakaantuvat eri osiin vuotta.