Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma on hankkeen tärkeimpiä asiakirjoja. Siitä tulee selvitä koko hankkeen kulku mahdollisimman tarkasti ja hyväksyttyä hankesuunnitelmaa tulee noudattaa. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet on myös pyrittävä toteuttamaan.


Hankesuunnitelman runko


1. Hakija

Selvitys toiminnasta, organisaatiosta, ammattitaidosta, kokemuksesta ja taloudellisesta tilanteesta sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävistä resursseista.

2. Hankkeen tarve ja tausta

Mihin ongelmaan tai tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua?

3. Hankeen tavoitteet

Mitä tavoitteita hankkeella on? Miten tuloksia seurataan?

4. Hankkeen toimepiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa

Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi? Toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut sekä tarvittavat sopimusjärjestelyt? Minkälaisia riskejä on ja miten niihin varaudutaan?  Miten huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet?

5. Yhteys manner-suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä pirkan helmen kotiseudun helmet -strategiaan

Miten aiemmat hankkeet on huomioitu? Miten hankkeella edistetään Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteita? Miten hankkeessa on huomioitu aiemmin toteutetut muut hankkeet?

6. Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat sekä aikataulu

Mikä on hankkeen pääasiallinen kohderyhmä? Miten kohderyhmä on valittu ja miten hankkeesta on tiedotettu? Muut tahot, joille hanke kohdistuu?

7. Miten hankkeen toteutumista arvioidaan?

8. Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen?

9. Tiedottaminen

Miten tuloksista tiedotetaan hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen?

10. Allekirjoitus ja vakuutus

Vakuutan selvityksessä antamani tiedot oikeiksi. Paikka ja aika. Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys (hakijaorganisaation virallisen nimenkirjoitustavan mukaan)


Rakentamista koskevaan hakemukseen on hankesuunnitelman lisäksi liitettävä suunnitelma, jonka on sisällettävä:

  • pääpiirustukset;
  • rakenne, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat erikoissuunnitelmat, joilla on erityistä merkitystä arvioitaessa hankkeen hyväksyttäviä kustannuksia;
  • rakennusselostus;
  • rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma.

Rakentamista koskevan suunnitelman yksityiskohtaisuus ja laajuus tulee olla asianmukaisessa suhteessa hankkeen laajuuteen ja kokonaiskustannuksiin.