Kysely yhdistyksille

Alla voit tutustua Pirkan Helmen suunnitteilla olevaan, yhdistyksiin kohdistuvaan yleishyödylliseen hankkeeseen ja kommentoida sen suunnitelmaa. Suunnitelma on tiivistettynä alla kursiivilla, jonka perässä on kyseiseen hankesuunnitelman osioon liittyvät kysymykset.

Kyselyllä kartoitetaan tarpeita ja toiveita. Vastausten perusteella täydennetään hankesuunnitelmaa ja arvioidaan suunnitelman toteuttamiskelpoisuutta. Hankkeen toteutuminen on viime kädessä kiinni Ely-keskuksen päätöksestä.

Kyselyyn vastaaminen ei vielä sido yhdistystä mihinkään, eikä sitä katsota hakemukseksi.
 


TAUSTA

Yhdistystoiminta on monin paikoin vastatuulessa, minkä voi todeta keskustelemalla yhdistystoimijoiden ja muiden kehittäjätahojen kanssa ympäri Suomea. Tekijöitä löytyy vielä tapahtumiin ja tempauksiin, mutta yhdistyksen hallinto ja perustoiminta kohtaavat haasteita kun niiden pyörittämiseen ei tahdo löytyä väkeä. Talkooperinne muuttuu, ja muun muassa ne yhdistykset, joilla on jokin yhteinen tila - seurantalo, kyläpirtti tai muu vastaava - joutuvat ahtaammalle tilojensa ylläpidon kanssa, vastuun kasautuessa yhä harvempien harteille.

Toisaalta yhteiskunnan odotukset kolmannen sektorin toimijoiden suuntaan mm. hyvinvoinnin edistäjinä ja palveluntarjoajina ovat suuria. Maaseudun toimijoilla rooli alueensa elinvoiman ylläpitäjänä on vieläkin suurempi, kun palveluiden karatessa läheisiin kasvukeskuksiin, montaa kylää uhkaa tulevaisuus nukkumalähiönä, mikäli kylätoiminta ja paikalliset yhdistykset eivät pysty uudistamaan toimintaansa tämän päivän tarpeisiin. Myös vaatimukset yhdistystoimintaa kohtaan ovat osin lisääntyneet mm. tietosuoja-asetuksen ja verottajan talkootyötä koskevan ohjeistuksen myötä.

Tilausta lähiyhteisön tuomalle turvalle ja hyvinvoinnille kuitenkin on selvästi havaittavissa, ja nyt pitäisikin saada päivitettyä perinteinen toiminta kohtaamaan tämän tilauksen kanssa ja yhtälö toimimaan.

Pirkan Helmen suunnitteilla olevassa hankkeessa haetaan vastauksia ja apuja näihin asioihin toimintaa tuulettamalla, pirttejä piristämällä ja viestintää virkistämällä. Yhdistystoimijoiden jaksaminen ja kylien turvallisuus ovat myös aiheita, joihin haluamme tarttua.

Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.1.2019 – 31.12.2020. Tarkoitus on, että hankkeessa yhdistysten kanssa töitä tekee sekä niitä ohjaa ja neuvoo puolipäiväisesti  Pirkan Helmen työntekijä.


TAVOITTEET

  • parantaa alueen yhdistystoimijoiden toimintaedellytyksiä, mm. lisäämällä yhdistystoiminnan ja viestinnän osaamista ja hakemalla keinoja yhdistystoimijoiden jaksamiseen ja uusien tekijöiden löytymiseen
  • vahvistaa paikallista sosiaalista pääomaa ja kehittää yhteistyömuotoja paikallisten toimijoiden kesken järjestämällä mahdollisuuksia kohtaamisiin ja hyödyntämällä olemassaolevia verkostoja

HANKKEESEEN ALUSTAVASTI SUUNNITELLUT TOIMENPITEET

1. Kehittämisprosessi 10 yhdistykselle tai kylälle valitun teeman mukaan:

Mukaan haetaan yhdistyksiä, jotka sitoutuvat hankkeeseen ja käymään läpi kehittämisprosessin. Prosessia ajatellen yhdistys valitsee tarjolla olevista teemoista tai kehittää itse teeman omien tarpeidensa mukaan. Prosessi koostuu 2-3 tapaamisesta tai tilaisuudesta, jossa aihetta käsitellään työpajamenetelmiä hyödyntämällä. Koska viestintä on olennainen osa kaikkea yhdistystoimintaa, on se ns. läpileikkaava teema. Viestintää viilataankin kaikissa prosesseissa toimivammaksi. Prosessin lopputuloksena voi olla yhdistyksen kehittämissuunnitelma, kyläsuunnitelma, aktivointistrategia, markkinointitempauksen toteuttaminen, talon korjaussuunnitelma tms.

Valmiit teemat ovat

  • toiminnan tuulettaminen, jossa mm. kirkastetaan toiminta-ajatusta, visioidaan ja ajantasaistetaan toimintaa uusien ihmisten mukaansaamiseksi. Lisäksi pohditaan toimijoiden rooleja ja tuetaan jaksamista. Kaikki esiin nousseet ajatukset, ideat ja kehittämistarpeet kootaan yhteen ja suunnitellaan niiden pohjalta tulevaa.
  • pirttien piristäminen, jossa  selvitetään nylkytilanne, idoeidaan ja kartoitetaan mahdollisuuksia kuten tilakumppanuuksia, suunnitellaan toimintaa ja tehostetaan tilojen markkinointia.

2. Yhdistysneuvola

Yhdistysneuvolassa annetaan yhdistyskohtaista neuvontaa, suunnitteluapua jne. yhdistyksen omien tarpeiden mukaisesti. Neuvontaa voidaan antaa puhelimessa ja sähköpostitse yksittäisissä kysymyksissä tai sopia tapaaminen tai useampikin, mikäli se asian läpikäymiseksi on tarpeen.


3. Koulutukset ja tilaisuudet

Järjestetään kaikille avoimia koulutuksia eri teemojen mukaisesti (yhdistystoiminta, viestintä, turvallisuus, yhteisölliset tilat, tapahtumien järjestäminen, paikalliskulttuuri, varainhankinta jne.). Lisäksi kannustetaan toimijoita yhteistoimintaan. Koulutuksissa hyödynnetään asiantuntijaverkostoa ja hankitaan kouluttajia ostopalveluna tarpeen mukaan.


HANKKEESEEN OSALLISTUMINEN

Kehittämisprosessiin haetaan 10 yhdistystä (tai kylää) niin, että mukaan valitut yhdistykset olisivat keskenään erilaisia ja jakautuisivat tasaisesti koko alueelle. Lisäksi etusija valinnassa annetaan niille yhdistyksille, joiden katsotaan hakemusten perusteella hyötyvän mukanaolosta eniten.

Yhdistysneuvola ja koulutukset ovat avoimia kaikille, joten niihin ei yhdistysten tarvitse hakea.

Huom! Alla oleviin kysymyksiin vastaamista ja yhteystietojen antamista ei vielä katsota hakemukseksi, eivätkä ne sitouta mihinkään. Niillä kartoitetaan yhdistysten kiinnostusta hankkeeseen ja sitä kautta suunnitelman toteuttamiskelpoisuutta. Varsinainen haku avautuu suunnitelman tarkennuttua ja siitä tiedotetaan vastaajille tässä jätettyjen yhteystietojen avulla.

*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.